THÔNG BÁO về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid - 19

Thực hiện Công văn số 1597/UBND-KGVX ngày 25 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pHÁP phòng chống dịch bệnh COVID - 19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Ban giám hiệu trường Cao đẳng Kỹ thuật- Mỹ nghệ Việt Nam thông báo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận