Thông báo về việc phòng chống dịch Covid - 19 trong giai đoạn cao điểm.

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. 

 

Bình luận