Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh Covid -19

Thực hiện chỉ thị số 16/CT - TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ttrong trường và các cá nhân, tổ chức đang thuê cơ sở vật chất tại trường như sau:

Bình luận