Phương án tuyển sinh năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐTKTMNVN ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam; Căn cứ vào tình hình tuyển sinh của nhà trường. Ngày 9 tháng 01 năm 2021,  Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam ban hành Phương án tuyển sinh năm 2021, cụ thể như sau:

Bình luận