Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020, Nhà trường triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo 2 tháng cuối năm.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời những sai sót các hành vi vi phạm về việc thực hiện quy chế, quy định đào tạo. Phát huy những nhân tố tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Kế hoạch chi tiết cụ thể được ghi trong bản kế hoạch dưới đây:

 

Ban truyền thông

Bình luận