Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

Chiều ngày 17/01/2024, Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại điểm cầu Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam, tham gia dự học tập trực tuyến có mặt đầy đủ cán bộ, đảng viên và người lao động của Nhà trường.

Cán bộ, đảng viên của nhà trường tham gia học tập trực tuyến

Hội nghị đã quán triệt, học tập 04 Nghị quyết: Nghị quyết số 42-NQ-TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. 

Cán bộ, đảng viên của nhà trường tham gia học tập trực tuyến

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, kịp thời tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho các cấp ủy trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đây là bước khởi đầu để Nghị quyết đi vào cuộc sống, cần tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các Nghị quyết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực để bảo đảm các Nghị quyết đạt được kết quả thực chất, gắn với từng đơn vị. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận cao trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Trần Hữu

 

Bình luận