Nghị quyết, văn bản pháp quy

QUY CHẾ Hội đồng trường xem chi tiết tại đây 

NGHỊ QUYẾT (Kỳ họp thứ mười hai  Hội đồng trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022) xem chi tiết tại đây  

Bình luận