Chức năng, nhiệm vụ Hội đồng trường

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với cơ quan chủ quản trường, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường.

- Kiến nghị các cơ quan  có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm, cách chức, thay thế các thành viên cuả Hội đồng trường.

- Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của nhà trường.

- Giới thiệu nhân sự để thực hiện qui trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết.

- Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vẫn đề chưa được thực hiện, thực hiện chưa đúng, thực hiện chưa đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường. Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo cơ quan chủ khoản của trường.

Bình luận