Cơ cấu tổ chức Hội đồng trường

Kèm theo Quyết định số 144/QĐ-LMHTXVN ngày 01/04/2022 của Chủ tịch Liên minh HTX Viêt nam

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ HIỆN TẠI CHỨC VỤ HỘI ĐỒNG
CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
1 Trần Hữu Quân Thạc sỹ Luật Kinh tế Trung cấp Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ VN Chủ tịch Hội đồng
2 Lê Văn Quyết Thạc sỹ Quản lý giáo dục Trung cấp Trưởng phòng Tổng hợp Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ VN Thư ký Hội đồng
3 Nguyễn Anh Huấn Thạc sỹ QTKD Cao cấp Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ VN Ủy viên
4 Ngô Minh Châu Thạc sỹ Sinh học Cao cấp Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ VN Ủy viên
5 Mạc Thị Hằng Cử nhân Trung cấp CV Ban kế hoạch hỗ trợ Liên minh HTX VN Ủy viên
6 Nguyễn Văn Phước Cử nhân SP  Trung cấp Chủ tịch công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ VN Ủy viên

7

Giang Văn Hòa Cử nhân Trung cấp Trưởng phòng Tài chính, kế toán Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ VN Ủy viên
8 Nguyễn Thị Vân Anh Cử nhân Trung cấp  Phó trưởng khoa May thời trang Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ VN Ủy viên
9 Nguyễn Ngọc Quang Thạc sỹ Trung cấp Giảng viên Khoa Cơ điện Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ VN Ủy viên

 

 

Bình luận