Cơ cấu tổ chức Hội đồng trường

Kèm theo Quyết định số 669/QĐ-LMHTXVN ngày 31/8/2017 của Chủ tịch Liên minh HTX Viêt nam

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ HIỆN TẠI CHỨC VỤ HỘI ĐỒNG
CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
1 Nguyễn Anh Huấn Thạc sỹ QTKD Cao cấp Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2 Lê Văn Quyết Thạc sỹ Quản lý giáo dục Trung cấp Trưởng phòng Tổng hợp Thư ký Hội đồng
3 Dương Tuấn Cương Thạc sỹ Kinh tế Trung cấp Phó trưởng ban Kế hoạch hỗ trợ - Liên minh HTX VN Thành viên
4 Ngô Minh Châu Thạc sỹ Sinh học Cao cấp Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Trần Hữu Quân Thạc sỹ Luật Kinh tế Trung cấp Chủ tịch công đoàn Thành viên
6 Nguyễn Văn Phước Cử nhân SP  Trung cấp Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
7 Trần Ngọc Hữu Thạc sỹ Kinh tế Cao cấp Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Hợp tác đào tạo Thành viên
8 Phạm Thị Hương Giang Thạc sỹ Chính trị Cao cấp GV khoa Cơ bản - SPDN Thành viên
9 Lê Xuân Hùng Thạc sỹ Kinh tế Trung cấp Trưởng khoa Kinh tế và phát triển HTX Thành viên
10 Trần Thị Sen Thạc sỹ Kinh tế Trung cấp Trưởng khoa May thời trang Thành viên

 

 

Bình luận