Hội đồng trường

Chức năng, nhiệm vụ Hội đồng trường

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với cơ quan chủ quản trường, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường. - Kiến nghị các cơ quan  có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung,…

Xem chi tiết

Pages

Đăng kí nhận tin

Vui lòng nhập thông tin