Hình ảnh hoạt động khoa Cơ bản - SPDN

Giờ học Tiếng Anh của các bạn HSSV 

Giờ học Thể dục thể thao của các bạn HSSV 

Cô trò chụp hình lưu niệm khi kết thúc môn học

Bình luận