Chức năng, nhiệm vụ khoa Cơ bản - SPDN

a. Chức năng

Giảng dạy các môn học chung, các môn khoa học cơ bản, các môn văn hóa; nghiên cứu khoa học

b. Nhiệm vụ  

1.     Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường.

2.     Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, học liệu  do khoa, bộ môn phụ trách khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

3.     Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học, tổ chức các hoạt động khoa học của khoa, bộ môn;

4.     Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên - học sinh thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

5.     Phối hợp với phòng Đào tạo, Phòng đảm bảo chất lượng chất lượng tổ chức thi hết môn, thi tốt nghiệp cuối khoá cho HSSV.

6.     Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng giáo dục, đào tạo thuộc phạm vị của khoa quản lý.

7.     Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao cho khoa quản lý theo quy định của Hiệu trưởng;

8.     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

Bình luận