Cơ cấu nhân sự khoa Cơ bản - SPDN

Điện thoại: 024.36789.000

Email:khoacoban.vn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Email

 

1

Vũ Thị Châm

Trưởng khoa

Thạc sỹ

 

2

Lê Thị Mai

Tổ trưởng

Đại học

 

3

Trần Thị Hồng Nhung

Giáo viên/Giáo vụ khoa

Đại học

 

4

Bùi Thị Thùy Linh

Tổ trưởng

Đại học

 

5

Trần Thị Hằng

Giáo viên

Thạc sỹ

 

6

Mai Thị Thu Hà

Giáo viên

Đại học

 

7

Phạm T. Hương Giang

Giáo viên

Thạc sỹ

 

8

Đoàn Thị Thanh Hồng

Giáo viên

Thạc sỹ

 

9

Vũ Biên Thùy

Giáo viên

Đại học

 

10

Trần Thị Thanh

Giáo viên

Thạc sỹ

 

 

Bình luận