Cơ cấu nhân sự khoa Cơ bản - SPDN

Điện thoại: 024.36789.000

Email:khoacoban.vn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

Phạm T. Hương Giang

Phụ Trách khoa

Đại học

2

Trần Thị Hồng Nhung

Giáo viên/Giáo vụ khoa

Thạc sỹ

3

Đoàn Thị Thanh Hồng

Giáo viên

Thạc sỹ

4

Vũ Thị Hòa

Giáo viên

Đại học

5 Bùi Thị Thùy Linh  Giáo viên Cử nhân

 

Bình luận