Cơ cấu nhân sự khoa Cơ bản - SPDN

Điện thoại: 024.36789.000

Email:khoacoban.vn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1 Phạm Thị Hương Giang Trưởng khoa Thạc sỹ

2

Vũ Thị Hòa

Giáo viên

Đại học

3

Trần Thị Hồng Nhung

Giáo viên/Giáo vụ khoa

Thạc sỹ

 

Bình luận