Cơ cấu nhân sự khoa Cơ bản - SPDN

Điện thoại: 024.36789.000

Email:khoacoban.vn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Email

 

1

Trần Thị Hồng Nhung

Giáo viên/Giáo vụ khoa

Đại học

 

2

Phạm T. Hương Giang

Giáo viên

Thạc sỹ

 

3

Đoàn Thị Thanh Hồng

Giáo viên

Thạc sỹ

 

4

Vũ Biên Thùy

Giáo viên

Đại học

 

5 Lê Thị Nhung  Giáo viên Cử nhân

 

 

Bình luận