Cơ cấu nhân sự khoa Cơ bản - SPDN

Điện thoại: 024.36789.000

Email:khoacoban.vn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1 Trần Ngọc Hữu Trưởng khoa Thạc sỹ

2

Phạm Thị Hương Giang

Phó trưởng khoa

Thạc sỹ

3

Trần Thị Hồng Nhung

Giáo viên/Giáo vụ khoa

Thạc sỹ

4

Đoàn Thị Thanh Hồng

Giáo viên

Thạc sỹ

5

Vũ Thị Hòa

Giáo viên

Đại học

6 Bùi Thị Thùy Linh  Giáo viên Đại học
7 Nguyễn Thị Hằng  Giáo viên Thạc sỹ

 

Bình luận