Cơ cấu tổ chức khoa Cơ điện

Điện thoại cố định: 024.36789.004

Email phòng: khoacodienktmn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A.

 

   TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

ĐIỆN THOẠI

1

 Đinh Xuân Ngọc

Trưởng khoa

Thạc sỹ

 

2

 Nguyễn Đức Thạnh

Phó khoa

Thạc sỹ

 

3

 Nguyễn Hải Lưu

Tổ trưởng - Tổ Hàn

Thạc sỹ

 

4

 Võ Thị Hương

Tổ trưởng-  Tổ Điện

Thạc sỹ

 

5

 Phan Thị Thu Hà

Giáo viên

Đại học

 

6

 Ngô Thị Luân

Giáo viên

Thạc sỹ

 

7

 Nguyễn Ngọc Quang

Giáo viên

Đại học

 

8

 Nguyễn Xuân Trường

Giáo viên

Đại học

 

9

 Ngô Thị Ph­ượng

Giáo viên

Đại học

 

 

Bình luận