Cơ cấu tổ chức khoa Cơ điện

Điện thoại cố định: 024.36789.004

Email phòng: khoacodienktmn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A.

 

   TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

ĐIỆN THOẠI

1

 Đinh Xuân Ngọc

Trưởng khoa

Thạc sỹ

0986 175 162

2

 Nguyễn Đức Thạnh

Phó khoa

Thạc sỹ

0912842227

3

 Nguyễn Hải Lưu

Tổ trưởng - Tổ Hàn

Thạc sỹ

0984 597 995

4

 Mai Hoàng Lan

Giáo vụ khoa

Thạc sỹ

0963081536

5

 Nguyễn Văn Cao

Giáo viên

Thạc sỹ

0972 016 013

6

 Hoàng Thị Thu H­ường

Giáo viên

Thạc sỹ

0985 667 212

7

 Trần Đình Hạnh

Giáo viên

Đại học

0974998336

8

 Lê Anh Dũng

Giáo viên Đại học 0976382309

9

 Vũ Thị Hương

Tổ trưởng-  Tổ Điện

Thạc sỹ

0973 170 017

10

 Phan Thị Thu Hà

Giáo viên

Đại học

0978 589 301

11

 Phạm Thị Lan

Giáo viên

Thạc sỹ

0982 252 504

12

 Ngô Thị Luân

Giáo viên

Thạc sỹ

0973 091 451

13

 Nguyễn Ngọc Quang

Giáo viên

Đại học

0982 561 908

14

 Nguyễn Xuân Trường

Giáo viên

Đại học

0984 519 679

15

 Ngô Thị Ph­ượng

Giáo viên

Đại học

0975 150 733

16

Nguyễn Xuân Bách Giáo viên Thạc sỹ 0986848769

17

Phạm Hồng Quân Giáo viên Thạc sỹ  

 

Bình luận