Chức năng, nhiệm vụ khoa Cơ điện

a. Chức năng

Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

b. Nhiệm vụ chung các khoa

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, học liệu dạy nghề do khoa, bộ môn phụ trách khi đư­ợc phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lư­ợng đào tạo.

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào qúa trình dạy nghề, tổ chức các hoạt động khoa học của khoa, bộ môn.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên - học sinh thuộc khoa theo phân cấp của Ban giám hiệu.

- Phối hợp với phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng tổ chức thi hết môn, thi tốt nghiệp cuối khóa cho HSSV.

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về chất lượng giáo dục, đào tạo thuộc phạm vị của khoa quản lý.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao cho khoa quản lý theo quy định của trường.

- Phối hợp với Phòng Quản trị trong việc mua sắm trang thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

c. Các Khoa, bộ môn trực thuộc Tr­ường có trư­ởng khoa, tr­ưởng bộ môn và có thể có các phó tr­ưởng khoa, phó tr­ưởng bộ môn do Hiệu tr­ưởng bổ nhiệm.

Tr­ưởng khoa, tr­ưởng bộ môn chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của khoa, bộ môn theo nhiệm vụ và theo phân cấp của Hiệu trư­­ởng. 

Bình luận