Cơ cấu tổ chức khoa CNTT

Điện thoại cố định: 024.3670.980

Email phòng: Khoacntt.vn@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ EMAIL, SĐT
1 Lê Thị Nhung Trưởng khoa  Cử nhân

 

Lenhungit@gmail.com

2 Trịnh Quang Thành  Giáo viên Thạc sỹ

Quangthanh.k45@gmail.com

 

3 Nguyễn Thị Bích Hạnh  Giáo viên Cử nhân  

 

 

                           

 

Bình luận