Chức năng, nhiệm vụ khoa CNTT

1) Tổ chức quá trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường

   + Phối hợp với phòng đào tạo và quản lý HSSV xây dựng tiến độ giảng dạy của khoa;

   + Theo dõi giảng dạy của giáo viên theo tiến độ và lịch trình;

   + Đánh giá tổng kết việc giảng dạy của giáo viên cuối học kỳ,năm học và khóa học;

   + Kiểm tra viên chức thực hiện các công tác giáo vụ như ghi chép sổ sách;

   + Tổ chức thi học kỳ, hết môn, tốt nghiệp phần chuyên ngành cho HSSV cuối khoá.

2) Tổ chức các hoạt động giáo dục và quản lý HSSV theo kế hoạch của Nhà trường

  + Lập sổ trích ngang HSSV các lớp để quản lý trong khoa;

  + Tổng hợp và đề nghị thực hiện các chế độ chính sách cho HSSV;

  + Thu giấy chuyển NVQS và đề nghị cấp các loại giấy chứng nhận;

  + Tổng hợp chấm công hàng tháng, báo cáo sỹ số, báo cáo định kỳ;

  + Theo dõi tổng hợp và đề nghị thi đua - khen thưởng và kỷ luật của HSSV

  + Làm học bổng cho HSSV trong khoa theo chế độ chính sách và quy định của trường;

  + Tổ chức các hoạt động ngoại khoá cấp khoa (Văn - thể - mỹ);

  + Tổ chức các hoạt động phòng chống tệ nạn XH cấp khoa;

  + Giáo dục tác phong công nghiệp, ý thức bảo vệ của công, ý thức tiết kiệm.

3) Quản lý việc chấp hành kỷ luật lao động của viên chức, giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị.

4) Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học khi được sự phân công. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

5) Đề xuất xây dựng kế hoạch bảo trì thiết bị và đồ dùng dạy học. Quản lý sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, máy móc để phục vụ đào tạo.

6) Phối hợp khảo sát và lập kế hoạch vật tư và quản lý vật tư thực tập.

7) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức, giảng viên.

8) Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ gắn đào tạo với sử dụng.

9) Tổ chức đào tạo kết hợp với lao động sản xuất.

10) Quản lý HSSV đi thực tập kết hợp sản xuất tại các doanh nghiệp.

11) Tổ chức hoạt động thi GV giỏi, HSSV giỏi các cấp theo kế hoạch hàng năm.

12) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

 

 

Bình luận