Tiến độ đào tạo

Quy chế đào tạo: Thông tư 09 ngày 13/03/2017 của BLĐTBXH: mời download tại đây.

Tiến độ đạo tạo khóa 12-Lần 1: mời download tại đây

Tiến độ đạo tạo khóa 12-Lần 2: mời download tại đây

 

Bình luận