Phân công nhiệm vụ cán bộ phòng Quản lý đào tạo và HSSV

Điện thoại cố định: 024.3678.6301

Email phòng: daotaovietnam@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A.

 

TT

HỌ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Trưởng phòng

 

 -Quản lý và phân công lao động trong đơn vị;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị;

- Quản lý và điều hành công tác mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới;

- Quản lý và phát triển chương trình đào tạo;

- Quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo ;

- Quản lý hoạt động giảng dạy và khối lượng giảng dạy của giáo viên;

- Quản lý chất lượng giảng dạy và học tập;

- Quản lý và điều hành công tác giáo trình của trường;

- Quản lý và điều hành công tác thực hành, TTNN, rèn nghề, thực tập tốt nghiệp;

- Quản lý và điều hành phần mềm quản lý đào tạo;

- Quản lý điểm, cấp bảng điểm cho người học;

- Quản lý và điều hành công tác xét học bổng;

- Quản lý và điều hành công tác xét công nhận tốt nghiệp;

- Quản lý, tổ chức và tư vấn cho sinh viên đăng ký học tập;

- Quản lý và điều hành công tác cố vấn học tập;

- Quản lý và tổ chức công tác tuyển sinh.

2

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Phước

Cử nhân

 

 - Công tác chính trị tư tưởng HSSV;

- Phối hợp với các phòng, khoa có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho SV;

- Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của SV;

- Tổ chức các phòng trào thi đua trong SV, theo dõi công tác phát triển Đảng trong SV;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai việc học tập Nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động chuyên đề ngoại khóa trong HSSV;

- Công tác hồ sơ, chế độ cho HSSV;

- Công tác Học bổng, học phí, trợ cấp của HSSV;

- Công tác khen thưởng, kỷ luật của HSSV;

- Xây dựng kế hoạch sơ kết học kỳ và tổng kết năm học;

- Phối hợp với các phòng chức năng trong thanh kiểm tra công tác QLHSSV của GVCN;

- Ký xác nhận hàng ngày có liên quan đến sinh viên;

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy chế của Nhà trường; phòng chống tệ nạn XH, tiêu cực học đường;

- Xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch hoạt động công tác tư vấn sinh viên về các nội dung: học tập, rèn luyện, quan hệ giao tiếp, giới thiệu việc làm và theo dõi tình hình có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Phân tích đánh giá đúng ngành, trái ngành..tư vấn về ngành nghề của Nhà trường, làm hồ sơ, phỏng vấn, giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng học và thi hiệu quả;

- Thực hiện các báo cáo, thống kê định kỳ hoặc đột xuất về công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên theo từng tháng, quý và năm học.

3

CV. Nguyễn Thị Nga

Cử nhân

 

- Nhập, cập nhật các dữ liệu đầu vào cho hệ thống (chương trình đào tạo, các học phần…);

- Xóa các dữ liệu thừa ra khỏi hệ thống (điểm của sinh viên thôi học, chuyển trường…);

- Lập thời khóa biểu (HK1, HK2, HK phụ) trên hệ thống phần mềm;

- Lập lịch thi kết thúc học phần;

- Thiết lập, điều chỉnh các biểu mẫu trên phần mềm (phối hợp với nhà cung cấp phần mềm);

- Cung cấp mẫu danh sách lớp học phần đầu kỳ học;

- Cung cấp mẫu danh sách thi kết thúc học phần trước kỳ thi;

- Xử lý, phối hợp xử lý các lỗi phần mềm phát sinh;

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo.

- Thực hiện các công tác văn phòng

4

     Nguyễn Thị Thúy

Thạc sỹ

 

- Xây dựng và theo dõi các công việc liên quan đến kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo hằng năm ( phối hợp cùng các khoa chuyên môn);

- Phối hợp với các khoa chuyên môn mời giáo viên thỉnh giảng theo kế hoạch hằng năm được phê duyêt ( lập hợp đồng thỉnh giảng, xác nhận hồ sơ thỉnh giảng);

- Xây dựng thời khóa biểu hàng tuần, tháng, năm;

- Lập các quyết định cho giáo viên đi giảng dạy tại các cơ sở liên kết;

- Xây dựng kế hoạch đi thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp cho HSSV;

- Thanh tra, theo dõi việc chấp hành các hoạt động chuyên môn, giờ lên lớp của các giáo viên tại trường và các cơ sở liên kết;

- Kiểm tra việc thi hết môn học, mô đun tại trường và các cơ sở liên kết;

- Quản lý hệ thống giáo trình của Nhà trường;

- Giảng dạy.

 

 

Bình luận