Phân công nhiệm vụ cán bộ phòng Tài chính - Kế toán

Điện thoại cố định: 024.3678.6302

Email phòng:

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A.

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

CV. Thân Văn Thành

Kế toán trưởng

- Lập kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng tài chính theo quí, năm đối với ban ban giám hiệu và cơ quan cấp trên;

- Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán;

- Kiểm tra, giám sát công tác tài chính – Kế toán của nhà trường;

- Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định;

- Tham gia xây dựng các qui định, qui chế;

- Cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tài chính – Kế toán;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công;

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

2

CV. Thân Văn Thành

 

- Theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu;

- Thanh toán các khoản chi thường xuyên từ tiền mặt;

- Theo dõi và thực hiện các khoản thu : Học phí, Ký túc xá, sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết, thuê địa điểm, sân bóng...;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công;

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

 3

CV. Bùi Hoàng Phúc

Cử nhân

 

- Theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu;

- Thanh toán các khoản chi thường xuyên từ tiền mặt;

- Theo dõi và thực hiện các khoản thu : Học phí, Ký túc xá, sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết, thuê địa điểm, sân bóng...;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công;

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

 4

CV. Đặng Thanh Tú

Thạc sỹ

 

- Thực hiện thu chi tiền mặt;

- Thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương;

- Lập báo cáo hàng tháng, quí, năm;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công;

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

 

Bình luận