Phân công nhiệm vụ cán bộ phòng Tài chính - Kế toán

Điện thoại cố định: 024.3678.6302

Email phòng:

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A.

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ NHIỆM VỤ

EMAIL

1

PTP. Giang Văn Hòa

Cử nhân Kế toán

- Lập kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng tài chính theo quí, năm đối với ban ban giám hiệu và cơ quan cấp trên.

- Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán

- Kiểm tra, giám sát công tác tài chính – Kế toán của nhà trường.

- Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định 

- Tham gia xây dựng các qui định, qui chế

- Cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tài chính – Kế toán.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

giangvanhoa@gmail.com

0936 197 711

2

CV. Thân Văn Thành

Cử nhân Kế toán

- Theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu

- Thanh toán các khoản chi thường xuyên từ tiền mặt

- Theo dõi và thực hiện các khoản thu : Học phí, Ký túc xá, sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết, thuê địa điểm, sân bóng...

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

vanthanh.vn85@gmail.com

0985 231 040

 3 CV. Bùi Hoàng Phúc Cử nhân Kinh tế 

Theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu

- Thanh toán các khoản chi thường xuyên từ tiền mặt

- Theo dõi và thực hiện các khoản thu : Học phí, Ký túc xá, sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết, thuê địa điểm, sân bóng...

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

0943 967 885
 4 CV. Hoàng Thị Thu Thủy Ths Quản trị kinh doanh

- Thực hiện thu chi tiền mặt

- Thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương

- Lập báo cáo hàng tháng, quí, năm.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

0962 077569

 

Bình luận