Chức năng, nhiệm vụ phòng Tài chính - Kế toán

a. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, giá trị tài sản và chế độ kế toán.

- Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Nhiệm vụ

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch thu chi tài chính hàng năm.

- Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn quỹ tự tạo hàng năm của trường theo quy định.

- Đôn đốc các đơn vị liên quan thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính, các khoản thu nộp nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc làm tăng nguồn thu của trường.

- Chủ trì xây dựng, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối thu nhập của trường.

- Thực hiện việc chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho học sinh, sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của trường theo đúng các quy định hiện hành.

- Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách trong trường.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường. Quản lý nguồn thu, chi các hoạt động sự nghiệp, trung tâm, hoạt động dịch vụ và các khoản thu khác của trường theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác lập dự án đầu tư, tổ chức thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng – dự án mua sắm các trang thiết bị theo quy định hiện hành.

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.

- Quản lý tài sản, trích khấu hao tài sản định kỳ theo quy định. Tham gia công tác kiểm kê, tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm kê, đề xuất xử lý kết quả thừa, thiếu sau kiểm kê.

- Lập chương trình công tác hàng tháng của phòng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch công tác hàng tháng của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thuộc trường thực hiện các công tác phát sinh.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

- Đề xuất giải pháp thực hiện để phát triển Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của hiệu trưởng

Bình luận