Hoạt động của Công đoàn

Các hình ảnh hoạt động của Công đoàn:

Hoạt động 20/10

Hoạt động 20/10

Hoạt động ngày Quốc khánh 02/9

Bình luận