Hoạt động của Công đoàn

Các hình ảnh hoạt động của Công đoàn:

Hoạt động 20/11

Hoạt động 20/10

 

Bình luận