Chức năng, nhiệm vụ phòng Tổng hợp

1.1. Chức năng.

- Tham mưu và giúp hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trường và bảo về chính trị nội bộ.

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác hành chính, quản trị, dịch vụ. Thực hiện công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; xây dựng và bảo quản cơ sở vật chất, thực hiện dự án đầu tư máy móc thiết bị, theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản phục vụ cho làm việc, giảng dạy học tập nghiên cứu khoa học.

1.2. Nhiệm vụ.

- Nghiên cứu đề xuất các phương án sắp xếp tổ chức, quản lý công chức, viên chức và người lao động; xây dựng các văn bản quy định nội bộ của trường.

- Nghiên cứu đề xuất bổ nhiệm cán bộ lanh đạo các đơn vị thuộc Trường, xây dựng qui hoạch cán bộ, phát triển đội ngũ viên chức phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh, nhiệm vụ và yêu cầu phát triển Trường.

- Xây dựng kế hoạch lao động, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động; đề xuất sắp sếp, luân chuyển, điều động, tuyển dụng người lao động; kiểm tra việc tổ chức, bố trí lao động và sử dụng lao động viên chức trong Trường.

- Thực hiện giải quyết chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động; duyệt danh sách, tiêu chuẩn cho công chức, viên chức thi nâng ngạch, chuyển ngạch nâng lương và các chế độ bảo hiểm như: Bảo hiểm xã hội, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tự nguyện.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ,thẩm tra hồ sơ công chức, viên chức và người lao động, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, báo cáo, biểu mẫu thống kê nhân sự, theo dõi tăng, giảm số lượng, chất lượng viên chức.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật với công chức, viên chức và người lao động theo luật Thi đua khen thưởng và các luật khác có liên quan.

- Xây dựng và đề xuất qui định thực hiện công tác văn thư - Lưu trữ của Trường, sử dụng quản lý con dấu của Trường; quản lý chữ ký của các cấp lãnh đạo của Trường.

- Tổ chức thực hiện công tác lễ tân khánh tiết, phục vụ các cuộc họp, hội nghị ngày lễ, tết.

- Phối hợp chính quyền địa phương, công an, quan đội, Phòng quản lý đào tạo - Học sinh sinh viên đảm bảo công tác an ninh trật tự, bạo loạn trong trường, trước cổng trường và ký túc xá.

- Quản lý cơ sở vật chất, phối hợp với các đơn vị trong trường sử dụng giảng đường, phòng học, các loại hình dịch vụ đáp ứng các hoạt động của trường.

Lập kế hoạch mua sắm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy mọc, vật tư, kỹ thuật, dụng cụ, công cụ... phục

vụ cho làm việc, đào tạo, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện công tác quản trị mạng.

- Thực hiện công tác quản lý Ký túc xá.

- Thực hiện công tác ý tế.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được giao.

- Thực hiện trách nhiệm khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

 

Bình luận