Chức năng, nhiệm vụ của phòng

1. Chức năng.

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về lĩnh vực hợp tác trong và ngoài nước trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Vận hành, kiểm soát, cải tiến hệ thồng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn.

- Tổ chức thực hiện công tác khảo thí, phối hợp các khoa, tổ chuyên môn. Xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho các môn hoc/mô đun; nghiên cứu, cải tiến phương pháp, hình thức kiểm tra, thi phù hợp với  phương thức đào tạo các trình độ khác nhau trong nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Tổ chức, quản lý các hệ liên thông, liên kết với các đơn vị, các doanh nghiệp, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành theo nhu cầu xã hội.

- Xây dựng chiến lược công tác truyền thông, maketting, tuyển sinh và giới thiệu quảng bá hình ảnh trường.

2. Nhiệm vụ.

- Quan hệ với các Hợp tác xã, cơ sở dạy nghề địa phương, doanh nghiệp để tạo nguồn tuyển sinh đào tạo nghề.

- Thực hiện công tác truyền thông, maketting, giới thiệu quảng bá hình ảnh trường.

- Quản lí, phát triển Website, Fanpage nhà trường.

- Tổ chức hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, liên hệ với các hợp tác xã, các doanh nghiệp địa phương để giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp; liên hệ nơi thực tập cho học sinh sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường để đào tạo ngắn hạn, đào tạo trung cấp, cao đẳng và sau đại học.

- Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động thuộc đơn vị.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

Bình luận