Phân công nhiệm vụ phòng Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: Tầng 2 – Nhà Hiệu Bộ

Email: dambaochatluong21@gmail.com

Điện thoại: 0243.6788995

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Phương Lan

Thạc sỹ

phuonglan165@gmail.com

- Phụ trách chung;

- Quản lý, giám sát và phân công nhiệm vụ cho các cán bộ thuộc Phòng ĐBCL;

- Đề xuất định hướng phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Trường đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Nhà trường.

- Tham mưu cho hiệu trưởng các văn bản về quản lý, tổ chức thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng, Tự đánh giá chất lượng của nhà trường;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng, công tác tự đánh giá chất lượng hàng năm;

- Chủ trì triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu và đề tài khoa học của nhà trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam giao.

2

GV. Nguyễn Hoàng Long

Thạc sỹ

hoanglongvietnam@gmail.com

 

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và  học khoa Cơ điện, khoa CNTT, khoa Cơ Bản và Sư phạm dạy nghề.

- Phối hợp, hướng dẫn các khoa thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng ;

- Phối hợp với các khoa, phòng Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm thực hiện công tác đảm bảo chất lượng;

- Tham gia giảng dạy một số môn học/mô đun thuộc Khoa CNTT;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Hiệu trưởng giao.

3

GV. Đàm Thị Hưng

Thạc sỹ

hdam3891@gmail.com

 

-  Phụ trách công tác hành chính, văn phòng;

- Phối hợp, hướng dẫn các phòng thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng;

- Phối hợp với Phòng Tổng Hợp, Phòng Tài chính – kế toán thực hiện công tác đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và  học khoa May thời trang, khoa Kinh tế và Phát triển HTX;

- Tham gia giảng dạy một số môn học/mô đun thuộc Khoa Kinh tế và phát triển HTX;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Hiệu trưởng giao.

 

Bình luận