Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Tầng 2 – Nhà Hiệu Bộ

Email: Tranhuuhr@gmail.com

Điện thoại: 0974978876

 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ NHIỆM VỤ EMAIL/ĐT
1 Trần Ngọc Hữu Giám đốc Thạc sỹ

Quản lý, điều hành hoạt động của trung tâm.

Tranhuuhr@gmail.com

 

Bình luận