Chức năng, nhiệm vụ của phòng.

(Ban hành theo Quyết định số  695   /QĐ-KTMNVN ngày  15  tháng     năm 2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam)

1. Chức năng

     Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng trong việc phát triển, quản lý và triển khai thực hiện công tác khảo thí, công tác đánh giá và công tác bảo đảm chất lượng trong Nhà trường;

    Tổ chức triển khai thực hiện nghiệp vụ về khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo và kiểm định chất lượng dạy nghề trong Nhà trường

   Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện, tổng hợp, đề xuất công tác nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác khảo thí

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản về quản lý và tổ chức thực hiện công tác khảo thí; Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Nhà trường

- Chủ trì, phối hợp với các bộ môn tạo lập, bổ sung, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, thi, bộ đề kiểm tra, thi kết thúc modun, hết môn đối với các bậc cao đẳng, trung cấp, đảm bảo đúng mục tiêu môn học/modun và chuẩn đầu ra của ngành/nghề đào tạo;

- Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo và học sinh sinh, các khoa tổ chức làm đề kiểm tra. thi, in sao đề kiểm tra, thi, bảo mật đề kiểm tra, đề thi trong các kỳ thi hết môn hoc/modun và học kỳ;

- Tổ chức chấm kiểm tra thi, quản lý bài kiêm tra, thi và kết quả của các kỳ kiểm tra, kết thúc môn học, tốt nghiệp tất cả các trình độ đào tạo của nhà trường; chuyển giao kết quả điểm thi của các kỳ thi cho các khoa, phòng Quản lý đào tạo và học sinh sinh;

- Phối hợp với các khoa cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá cho phù hợp với yêu cầu của ngành/nghề, trình độ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo; nghiên cứu, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề kiểm tra, đề thi;

2.2. Công tác đảm bảo chất lượng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản về quản lý và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng; Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Nhà trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, các giải pháp nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường bao gồm: phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng …;

- Nghiên cứu, đánh giá chất lượng, hiệu quả của các hoạt động đào tạo, báo cáo Hiệu trưởng để có biện pháp chỉ đạo nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng;

- Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa định kỳ tổ chức thu thập ý kiến của học sinh – sinh viên, viên chức - giảng viên và nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạovà phục vụ của nhà trường ‎;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa có liên quan xây dựng hệ thống công cụ đánh giá và tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ học tập, việc học tập của người học, việc làm của người học sau khi ra trường;

- Tổ chức, triển khai công tác tự đánh giá; Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá;

- Tổ chức đánh giá trong (tự đánh giá) và tham gia đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng trường cao đẳng do Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội ban hành;

- Tham gia tổ chức các lớp tập huấn cho giảng viên của Nhà trường về hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các phòng, khoa;

- Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng của các đơn vị theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của Trường;

- Tiếp nhận, xử lý các loại hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng; quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá;

- Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

2.3. Công tác nghiên cứu khoa học

- Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường;

- Làm thủ tục đăng ký các dự án, đề tài NCKH; theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện kế hoạch và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm;

- Giới thiệu các thành tựu, sản phẩm khoa học công nghệ với các đơn vị trong Nhà trường; Tư vấn, đề xuất biện pháp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo và thực tiễn sản xuất;

- Quản lý công tác thông tin khoa học công nghệ, xuất bản tập san, biên tập các tài liệu khoa học;

- Tổ chức và quản lý việc biên soạn, in ấn và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu;

- Tổ chức các phong trào và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong HSSV;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, tổng kết khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học;

- Phối hợp các đơn vị chức năng giải quyết những vấn đề về cán bộ, thiết bị vật tư, kinh phí, các chế độ liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ.

2.4. Công tác hợp tác quốc tế

- Đề xuất định hướng phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Trường đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Nhà trường;

- Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý hợp tác quốc tế.

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện chủ trương, nội dung,  kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về hợp tác quốc tế. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lựa chọn đối tác, xác định phương hướng, hình thức, nội dung và các chính sách, biện pháp cụ thể phát triển và tăng cường hiệu quả của các hoạt động quan hệ, hợp tác quốc tế của trường.

- Chủ trì xây dựng, hoàn thiện các văn bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài trình Hiệu trưởng quyết định. Làm đầu mối tổ chức các buổi lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác, các cuộc họp mặt, hội nghị, hội thảo với các đối tác nước ngoài. Làm đầu mối tiếp nhận và theo dõi hoạt động của các chương trình tài trợ, học bổng, các dự án hợp tác quốc tế. Quản lý hồ sơ, tài liệu hợp tác quốc tế của trường.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các hoạt động duy trì và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ chức kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án có yếu tố quốc tế.

- Chủ trì tổ chức soạn thảo, in ấn tài liệu phục vụ tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh của trường tới các đối tác trong và ngoài nước.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường hỗ trợ thực hiện kịp thời các thủ tục liên quan chuẩn bị cho các đoàn của trường đi công tác ở nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài đến làm việc với nhà trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Tham mưu Hiệu trưởng quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng phụ trách.

Bình luận