BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  TRÌNH ĐỘ NHIỆM VỤ EMAIL/ĐT
1 Nguyễn Anh Huấn

Phó Hiệu trưởng phụ trách

Thạc sỹ

 

  Quản lí, điều hành hoạt động của nhà trường.

 

nguyenhuan.mn@gmail.com

0243.990.6709

2 Ngô Minh Châu Phó Hiệu trưởng Thạc sỹ

  Phụ trách Hành chính, Quản trị và Đào tạo.

minhchau271274@gmail.com

0243.678.9001

 

Bình luận