BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  TRÌNH ĐỘ NHIỆM VỤ EMAIL/ĐT
1 Nguyễn Anh Huấn

 Hiệu trưởng 

Thạc sỹ

 

Quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường.

 

nguyenhuan.mn@gmail.com

2 Ngô Minh Châu Phó Hiệu trưởng Thạc sỹ

Phụ trách Hành chính, Quản trị 

minhchau271274@gmail.com

3 Trần Hữu Quân Phó Hiệu trưởng Thạc sỹ

Phụ trách Đào tạo.

huuquan1977@gmail.com

 

Bình luận