Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thông qua Nghị Quyết Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Quang cảnh Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và hệ thống quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Trước mắt Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ động tổ chức học tập, quán triệt đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết từ nay đến năm 2025, giai đoạn 2025-2030 và thời gian tiếp theo; Bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết nhất là nội dung liên quan trực tiếp đến hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Sau khi Chương trình hành động của Chính phủ ban hành sẽ bổ sung, hoàn thiện, ban hành chính thức.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất Quyết nghị: Về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Về sửa đổi Luật HTX năm 2012; Về việc công bố Chỉ số hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; Về các báo cáo, quy chế, kế hoạch; Về kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; Về Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Hội nghị thống nhất 100% ý kiến nhất trí của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành thông qua Nghị Quyết Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan liên quan của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này và chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện các báo cáo, tài liệu.

Đồng chí Nguyễn Anh Huấn - Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ VN nhận bằng khen của chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

Nguồn vca.org.vn

Bình luận