Phân công nhiệm vụ cán bộ phòng Đào tạo và HSSV

Điện thoại cố định: 024.3678.6301

Email phòng: daotaovietnam@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 2, nhà A.

 

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

NHIỆM VỤ

Email

Điện thoại

1

TP. Trần Hữu Quân

Ths Luật

 -Quản lý và phân công lao động trong đơn vị

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị 

- Quản lý và điều hành công tác mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới

- Quản lý và phát triển chương trình đào tạo

- Quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo 

- Quản lý hoạt động giảng dạy và khối lượng giảng dạy của giáo viên

- Quản lý chất lượng giảng dạy và học tập

- Quản lý và điều hành công tác giáo trình của trường

- Quản lý và điều hành công tác thực hành, TTNN, rèn nghề, thực tập tốt nghiệp

- Quản lý và điều hành phần mềm quản lý đào tạo

- Quản lý điểm, cấp bảng điểm cho người học

- Quản lý và điều hành công tác xét học bổng

- Quản lý và điều hành công tác xét công nhận tốt nghiệp

- Quản lý, tổ chức và tư vấn cho sinh viên đăng ký học tập

- Quản lý và điều hành công tác cố vấn học tập

- Quản lý và tổ chức công tác tuyển sinh 

0986 880 312

2

CV. Nguyễn Văn Phước

Cử nhân 

 - Công tác chính trị tư tưởng HSSV

- Phối hợp với các phòng, khoa có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho SV

- Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của SV

- Tổ chức các phòng trào thi đua trong SV, theo dõi công tác phát triển Đảng trong SV

- Xây dựng kế hoạch và triển khai việc học tập Nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động chuyên đề ngoại khóa trong HSSV

- Công tác hồ sơ, chế độ cho HSSV

- Công tác Học bổng, học phí, trợ cấp của HSSV

- Công tác khen thưởng, kỷ luật của HSSV

- Xây dựng kế hoạch sơ kết học kỳ và tổng kết năm học

- Phối hợp với các phòng chức năng trong thanh kiểm tra công tác QLHSSV của GVCN

- Ký xác nhận hàng ngày có liên quan đến sinh viên

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy chế của Nhà trường; phòng chống tệ nạn XH, tiêu cực học đường.

- Xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch hoạt động công tác tư vấn sinh viên về các nội dung: học tập, rèn luyện, quan hệ giao tiếp, giới thiệu việc làm và theo dõi tình hình có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Phân tích đánh giá đúng ngành, trái ngành..tư vấn về ngành nghề của Nhà trường, làm hồ sơ, phỏng vấn, giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng học và thi hiệu quả.

- Thực hiện các báo cáo, thống kê định kỳ hoặc đột xuất về công tác tư vấn và hỗ trợ sinh viên theo từng tháng, quý và năm học

0363 236 306

3

CV. Nguyễn Thị Hòa

Cử nhân 

- Nhập, cập nhật các dữ liệu đầu vào cho hệ thống (chương trình đào tạo, các học phần…)

- Xóa các dữ liệu thừa ra khỏi hệ thống (điểm của sinh viên thôi học, chuyển trường…)

- Lập thời khóa biểu (HK1, HK2, HK phụ) trên hệ thống phần mềm

- Lập lịch thi kết thúc học phần

- Thiết lập, điều chỉnh các biểu mẫu trên phần mềm (phối hợp với nhà cung cấp phần mềm)

- Cung cấp mẫu danh sách lớp học phần đầu kỳ học

- Cung cấp mẫu danh sách thi kết thúc học phần trước kỳ thi

- Xử lý, phối hợp xử lý các lỗi phần mềm phát sinh

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đào tạo

0914 997 405

4

CV. Trần Thị Duyên

Cử nhân 

 Đảm nhiệm công tác hành chính của phòng

0974 504 916

5

CV. Nguyễn Thị Duyến

Thạc sỹ

- Tính toán khối lượng thực hiện của giảng viên cuối mỗi năm học

- Tổ chức mời giảng, thỉnh giảng

- Soạn thảo các văn bản quy định, hướng dẫn về đánh giá chất lượng giảng dạy, học tập, thi kiểm tra

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến chất lượng giảng dạy, học tập

- Tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp giảng dạy 

- Tổ chức phổ biến quy chế đào tạo đầu khóa học cho sinh viên.

0945 382 525

6

CV. Nguyễn Bạch Ngọc Tuyền

Thạc sỹ

- Xây dựng kế hoạch biên soạn, xuất bản giáo trình hàng năm và dài hạn

- Soạn thảo các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác giáo trình

- Tổ chức nghiệm thu giáo trình cấp trường

- Tổ chức xuất bản và quản lý giáo trình

- Xây dựng kế hoạch đi TTTN

- Thẩm định kết quả xét điều kiện đi TTTN của các khoa 

- Thẩm định phân công TTTN (tên đề tài, GV hướng dẫn, địa điểm TTTN…)

- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các khoa đánh giá kết quả báo cáo TTTN.

097 569 878

 

 

Bình luận