Kế hoạch làm việc năm 2021

Năm 2021, nhà trường phân công nhiệm vụ tuần cho từng cán bộ hành chính:

Phòng Quản lí đào tạo & HSSV: Từ 18/01 - 22/01 Tại đây

Phòng Tổng hợp: Từ 18/01 - 22/01 Tại đây

Phòng Tài chính - Kế toán: Từ 18/01 - 22/01 Tại đây

Phòng Đảm bảo chất lượng và HTĐT: Từ 18/01 - 22/01 Tại đây

Tổ Đảm bảo chất lượng: Từ 18/01 - 22/01 Tại đây

Bình luận