CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

Ban hành kèm theo Quyết định số 238/ QĐ-KTMNVN ngày 20 tháng 06 năm  2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam)

Tên nghề: May thời trang

Mã nghề: 40540205

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy địmh của Bộ Giáo dục và đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 26

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

-    Kiến thức:

+  Trình bày được nội dung của các môn cơ sở như: vẽ kỹ thuật, an toàn lao động để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề may thời trang;

+  Nhận biết được một số nguyên, phụ liệu may;

+  Trình bày được nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;

+  Trình bày được phương pháp thiết kế các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket;

+  Trình bày được phương pháp thiết kế mẫu, nhảy mẫu, các loại sản phẩm may;

+  Trình bày được phương pháp may các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket;

+  Trình bày được quy trình lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang.

-    Kỹ năng:

+  Lựa chọn được các nguyên, phụ liệu phù hợp với từng kiểu sản phẩm may thời trang;

+  Sử dụng thành thạo một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;

+  Cắt, may được các kiểu quần âu, sơ mi đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang;

+  Thiết kế được các loại mẫu phục vụ cho quá trình may lắp ráp sản phẩm;

+  Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm thời trang;

+  Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

-    Chính trị, đạo đức:

+  Hiểu biết một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước;

+ Hiểu được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+  Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam để kế thừa truyền thống và phát triển năng lực trong giai đoạn tới, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+  Yêu nghề có tâm huyết với nghề và tác phong làm việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

+  Có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa của dân tộc;

+  Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

-    Thể chất, quốc phòng:

+ Có sức khỏe để tham gia học tập và làm việc trong ngành May;

+ Hiểu biết về  phương pháp rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe, tạo cơ hội phấn đấu và phát triển;

        + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

        + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện theo nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp nghề học sinh có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền may của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài  hoặc có thể trực tiếp làm việc tại:

- Tham gia sản xuất trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may;

- Ngoài ra học sinh có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

II.THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian khóa học: 1.5 năm

- Thời gian học tập: 68 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 1860 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/ mô đun và thi tốt nghiệp: 150 giờ (Trong đó thời gian thi tốt nghiệp: 30 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 1650 giờ

        - Thời gian học lý thuyết: 542 giờ; Thời gian học thực hành: 1318 giờ

3. Thời gian  học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1200 giờ

     (Danh mục các môn học văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo trong chương trình khung giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải tuân theo logic sư phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả).

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

STT

Mã

MH,

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng

 số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

 

I

Các môn học chung

210

106

87

17

1

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

3

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

45

28

13

4

5

MH 05

Tin học

30

13

15

2

6

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

60

30

25

5

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

1650

419

1090

141

 

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

225

142

65

18

7

MH 07

Vẽ kỹ thuật ngành may

30

13

14

3

8

MH 09

Vật liệu may

30

28

0

2

9

MH 19

Nhân trắc học

30

25

3

2

10

MH 10

Thiết bị may

30

18

10

2

11

MH 11

An toàn lao động

30

24

4

2

12

MH 08

Cơ sở thiết kế trang phục

30

20

6

4

13

MH 20

Tiếng Anh chuyên ngành

45

14

28

3

 

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1425

277

1025

123

14

MĐ 12

Thiết kế  trang phục 1

75

25

38

12

15

MĐ 13

May áo sơ mi nam, nữ

195

30

152

13

16

MĐ 14

May quần âu nam, nữ

150

25

114

11

17

MĐ 15

Thiết kế trang phục 2

30

10

14

6

18

MĐ 16

May áo jacket nam

180

25

142

13

19

MĐ 24

Thiết kế trang phục 3

30

11

15

4

20

MĐ 25

May váy, áo váy

120

15

96

9

21

MH 22

Quản lý chất lượng sản phẩm

30

28

0

2

22

MĐ 26

Cắt - May thời trang áo sơ mi, quần âu

150

30

98

22

23

MĐ 23

Thiết kế mẫu công nghiệp

60

16

35

9

24

MĐ 21

Công nghệ sản xuất

45

27

11

7

25

MĐ 17

May các sản phẩm nâng cao

210

20

180

10

26

MĐ 18

Thực tập tốt nghiệp

150

15

130

5

 

Tổng cộng

1860

 

 

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ:

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Trắc nghiệm

Không quá 120 phút

Không quá 90 phút

2

Văn  hoá trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở

Viết, trắc nghiệm

Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

3

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

Lý thuyết nghề

Viết

Vấn đáp

 

 

Trắc nghiệm

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị, trả lời 20 phút/học sinh)

Không quá 90 phút

 

Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24 giờ

 

* Mô đun tốt nghiệp(tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)

Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành

Không quá 24 giờ

2. Xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

         - Quá trình đào tạo cần tổ chức các hoạt động ngoại khoá như văn hoá, văn nghệ, thể thao, tham quan dã ngoại để tăng cường khả năng giao tiếp cho học sinh. Ngoài ra cần trang bị các đầu sách, giáo trình, tạp chí thời trang, máy tính kết nối internet tại thư viện để phục vụ quá trình nghiên cứu các kiến thức chuyên môn và tìm kiếm thông tin nghề nghiệp;

         - Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học,  bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh hàng may mặc phù hợp với nghề đào tạo;

         - Thời gian được bố trí ngoài thời gian đạo tạo chính khoá.

Số TT

Hoạt động ngoại khóa

Hình thức

Thời gian

Mục tiêu

1

Chính trị đầu khóa

Tập trung

Sau khi nhập học

- Phổ biến các quy chế đào tạo nghề, nội quy của trường và lớp học

- Phân lớp, làm quen với giáo viên chủ nhiệm

2

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dã ngoại

Cá nhân, nhóm thực  hiện hoặc tập thể

Vào các ngày lễ lớn trong năm: Lễ khai giảng năm học mới; Ngày thành lập Đảng, Đoàn; Ngày thành lập trường, lễ kỷ niệm 20-11…

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc theo nhóm

- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường

3

Tham quan phòng truyền thống của ngành, của trường

Tập trung

Vào dịp hè, ngày nghỉ trong tuần.

- Rèn luyện ý thức, tổ chức, kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường

4

Tham quan các cơ sở sản xuất

Tập trung nhóm

Cuối năm học thứ 2 hoặc thứ 3; hoặc trong quá trình thực tập.

- Nhận thức đầy đủ về nghề

- Tìm kiếm cơ hội việc làm

5

Đọc và tra cứu sách, tài liệu thư viện

Cá nhân

Ngoài thời gian học tập

- Nghiên cứu bổ xung các kiến thức chuyên môn

- Tìm kiếm thông tin nghề nghiệp trên Internet

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập