CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

Ban hành kèm theo Quyết định số  238 / QĐ-KTMNVN ngày 20 tháng 06  năm  2013  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam)

 

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã nghề50340310

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 44

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề  

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng:                                      

- Kiến thức:

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;

+ Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;

+ Hiểu được những kiến thứuc cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;

+  Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;

+ Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

+ Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội và những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;

+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:

- Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

- Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian khoá học: 3 năm

- Thời gian học tập: 122 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô-đun và thi tốt nghiệp: 400giờ  (Trong đó thi tốt nghiệp: 80giờ)

2.Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô-đun đào tạo nghề: 3300 giờ

- Thời gian học lý thuyết: 1399 giờ  ; Thời gian học thực hành: 2351 giờ

 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

 

TT

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

 

Tổng số

Trong đó

 

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

 
 

 

I

Các môn học chung

 

 

 

 

 

1

MH01

Chính trị

90

60

24

6

 

2

MH02

Pháp luật

30

21

7

2

 

3

MH03

Giáo dục thể chất

60

4

52

4

 

4

MH04

Giáo dục quốc  phòng

75

58

13

4

 

5

MH05

Tin học

75

17

54

4

 

6

MH06

Ngoại ngữ

120

60

50

10

 

II

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 

 

 

 

 

II.1

II.1

Các môn học, mô đun đào kỹ thuật cơ sở

 

 

 

 

 

7

MH07

Kinh tế chính trị

60

40

16

4

 

8

MH08

Luật kinh tế

30

20

8

2

 

9

MH09

Soạn thảo văn bản

45

27

15

3

 

10

MH31

Toán kinh tế

75

46

25

4

 

11

MH10

Anh văn chuyên ngành

60

40

16

4

 

12

MH11

Kinh tế vi mô

60

40

17

3

 

13

MH12

Nguyên lý thống kê

45

30

12

3

 

14

MH13

Lý thuyết tài chính tiền tệ

60

40

16

4

 

15

MH14

Nguyên Lý kế toán

75

50

20

5

 

16

MH33

Kinh tế vĩ mô

45

30

12

3

 

 

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

 

 

 

 

 

17

MH17

Thuế

60

30

26

4

 

18

MH16

Thống kê doanh nghiệp

60

30

26

4

 

19

MH30

Quản trị học

45

25

17

3

 

20

MH18

Tài chính doanh nghiệp

120

70

42

8

 

21

MĐ19

Kế toán doanh nghiệp 1

120

55

57

8

 

22

MĐ20

Kế toán doanh nghiệp 2

150

70

70

10

 

23

MĐ27

Tin học kế toán

60

23

33

4

 

24

MH40

Lập và phân tích dự án đầu tư

60

30

26

4

 

25

MH 53

Kế toán  doanh nghiệp xây lắp

60

30

26

4

 

26

MH 44

Kế toán thương mại dịch vụ

60

26

30

4

 

27

MH 51

Quản trị nhân sự

60

40

17

3

 

28

MH 15

Quản trị doanh nghiệp

60

40

17

3

 

29

MH 32

Marketing

60

35

21

4

 

30

MH 24

Kế toán quản trị

60

30

26

4

 

31

MĐ22

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất

150

 

 

140

10

 

32

MĐ21

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại

110

 

102

8

 

33

MĐ 47

Thực hành kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

85

 

80

5

 

34

MH46

Kế toán thuế

60

30

26

4

 

35

MH23

Phân tích hoạt động kinh doanh

60

30

26

4

 

36

MH50

Ngân hàng thương mại

60

36

20

4

 

37

MH26

Kiểm toán

60

29

27

4

 

38

MH25

Kế toán Hành chính sự nghiệp

75

30

40

5

 

39

MH 34

Kinh tế phát triển

45

25

17

3

 

40

MH52

Bảo hiểm

60

40

16

4

 

41

MH36

Kinh tế quốc tế

45

25

17

3

 

42

MH39

Thị trường chứng khoán

60

34

22

4

 

43

MĐ28

Thực tập nghề nghiệp

200

0

200

 

 

44

MĐ29

Thực tập tốt nghiệp

640

0

640

 

 

 

 

Tổng cộng:

3750

1396

2164

190

 

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

(Nội dung chi tiết Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp.

 Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, trắc nghiệm

120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

-         Lý thuyết nghề

 

-         Thực hành nghề

 

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Bài thi thực hành

 

180 phút

 

4 giờ

 

 

2. Xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện.

- Thời gian giáo dục ngoại khóa: 30 giờ

- Nội dung học ngoại khóa:

+ Phát triển kỹ năng phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Hiểu biết về thực tế về công việc tổ chức, hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp

3. Các chú ý khác:

        Hướng dẫn phân bổ thời gian và nội dung thực hành nghề tại cơ sở:

- Thực hành nghề được đào tạo ngay tại trường, trong quá trình đào tạo cơ sở có thể sử dụng mô hình kế toán ảo để đào tạo nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;

- Nội dung thực hành nghề đã được cụ thể theo đề cương đào tạo của mô đun thực hành nghề. Sau khi hướng dẫn chung có thể phân nhóm thực hành trên các bộ chứng từ của từng loại hình doanh nghiệp;

     - Thực tập tốt nghiệp:

+ Thời gian và nội dung theo chương trình khung;

+ Các Cơ sở dạy nghề căn cứ vào khung chương trình, xây dựng đề cương báo cáo thực tập./.

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập