THÔNG BÁO

Về việc nghỉ hè, nghỉ phép đối với CBVC năm học 2013-2014

 

- Thực hiện quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hè, nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, viên chức;

- Căn cứ Kế hoạch số 263/KH-KTMNVN - ĐT ngày 13/6/2014 về kế hoạch tổng kết và nghỉ hè năm học 2013-2014, Nhà trường thông báo về lịch nghỉ hè, nghỉ phép như sau:

 1. Đối với cán bộ giảng dạy (CBGD):

- CBGD hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm học được nghỉ từ ngày 30/6/2014 đến hết ngày 28/7/2014.

- CBGD chưa dạy đủ giờ theo quy định, các khoa chủ động phân công lịch nghỉ, lịch trực cụ thể và gửi về Phòng Tổ chức Hành chính.

2. Đối với cán bộ, nhân viên hành chính (CBNVHC)

- Cán bộ, nhân viên hành chính làm công tác quản lý HSSV (không tính cán bộ làm công tác Y tế, Thư viện) được nghỉ từ ngày 30/6/2014 đến hết ngày 28/7/2014.

- Cán bộ, nhân viên hành chính, giáo vụ khoa thời gian nghỉ phép theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Đối với cán bộ quản lý (CBQL):

- CBQL có tham gia giảng dạy, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tiêu chuẩn giờ giảng được nghỉ hè 3 tuần. Thời gian nghỉ do Trưởng đơn vị phân công đảm bảo các khoa thường xuyên có lãnh đạo thường trực.

- CBQL không tham gia giảng dạy thời gian nghỉ phép như CBNVHC.

* Lưu ý:

- Đối với CBGD các khoa phải đảm bảo hoàn thành những công việc còn tồn đọng trong năm học 2013-2014 trước khi nghỉ hè.

- Các khoa nộp danh sách CBGD được nghỉ hè, trực hè về phòng Tổ chức Hành chính (qua đ/c Thúy) trước ngày 23/6/2014.

- Đối với CBNVHC, CBQL không tham gia giảng dạy, giáo vụ khoa: Viết đơn xin nghỉ phép (theo Mẫu 2). Các phòng gửi đơn và danh sách cán bộ nghỉ phép (theo Mẫu 1) về phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 23/6/2014.

- Trưởng các đơn vị phân công nghỉ phép cho cán bộ luân phiên trong hè và phải đảm bảo trong đơn vị mình luôn có 50% cán bộ thường trực làm việc.

- Trong thời gian nghỉ hè, các đơn vị chủ động thực hiện công tác tuyển sinh, kiểm định chất lượng theo đúng kế hoạch của nhà trường.

Nhà trường thông báo đến tất cả các cán bộ, viên chức biết và thực hiện.

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập