KẾ HOẠCH LÀM VIỆC THÁNG 9/2015

TT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

 

1

Trần Thị Sen

Phó Trưởng khoa May thời trang

1. Quản lý chung về hành chính và đào tạo của khoa. Theo dõi các lớp tại trường và các lớp liên kết, theo dõi sinh hoạt chuyên môn tại khoa, theo dõi giờ làm việc của giáo viên, nhân viên trong khoa, kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên; kiểm tra giám sát kế hoạch giáo viên, phân công giáo viên giảng dạy các môn học.

Năm học

Hoàn thành

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

Hoàn thành

3. Giảng dạy môn Đồ họa trang phục lớp CM6A

90 tiết

Hoàn thành

4. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

Hoàn thành

5. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

Hoàn thành

6. Tuyển sinh

Năm học

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý Minh Hải

Giáo viên

1. Giảng dạy môn Cắt may TT áo SM,QA lớp CM+TM7A

150 tiết

Hoàn thành

2. Giáo viên chủ nhiệm lớp CM5B

Năm học

Hoàn thành

3. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

Hoàn thành

4. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

Hoàn thành

5. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

Hoàn thành

6. Tuyển sinh

Năm học

 

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

Hoàn thành

3

 

Trịnh Thị Hoa Lý

                      Giáo viên

1. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

Hoàn thành

2. Tuyển sinh

Năm học

Hoàn thành

3. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

Hoàn thành

 

4

 

 

Mạc Thị Yến

 

Giáo viên

1. Giảng dạy môn Nhân trắc học may mặc lớp TTKTTHD8A

30 tiết

Hoàn thành

2. Giảng dạy môn TK TP căn bản lớp TTKTTHD8A

75 tiết

Hoàn thành

3. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

Hoàn thành

4. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

Hoàn thành

5. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

Hoàn thành

6. Tuyển sinh

Năm học

 

7. Giáo viên chủ nhiệm lớp CM+TM6A

Năm học

Hoàn thành

8. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

Hoàn thành

 

5

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Giáo vụ khoa

1. Nhận và gửi công văn đi đến

 Hàng ngày

 

Hoàn thành

2. Làm báo cáo tháng, XLLĐ

Trước ngày 18 và 25

Hoàn thành

3. Làm TKB

Hàng tuần

Hoàn thành

4. Cung cấp thông tin cho website trường

Hàng tháng

Hoàn thành

5. Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

 

Hoàn thành

6. Tuyển sinh

 

 

6

Nguyễn Thị Vân Anh

Giáo viên

1. Giảng dạy môn May các sản phẩm nâng cao lớp CM6A

30 tiết

Hoàn thành

2. Giảng dạy môn thiết kế trang phục 6 lớp CM6A

45 tiết

Hoàn thành

3. Tuyển sinh

Năm học

 

4. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

Hoàn thành

5. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

Hoàn thành

6. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

Hoàn thành

7. Giáo viên chủ nhiệm lớp TTKTTHD8A

Năm học

Hoàn thành

8. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

Hoàn thành

7

Nguyễn Thị Toàn

Giáo viên khoa May thời trang

1. Tham gia sản xuất tại xưởng thực nghiệm

Năm học

Hoàn thành

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

Hoàn thành

3. Giáo viên chủ nhiệm lớp CM5A

Năm học

Hoàn thành

4. Tuyển sinh

Năm học

 

5. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

Hoàn thành

6. Hướng dẫn TTTN lớp CM5B

255 tiết

Hoàn thành

8

Đặng Thị Hoa

Giáo viên

1. Giảng dạy môn Vật liệu thời trang lớp TTKTTTH7A

30 tiết

Hoàn thành

2. Giảng dạy môn Nhân trắc học may mặc lớp TTKTTTH7A

30 tiết

Hoàn thành

3. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

Hoàn thành

4. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

Hoàn thành

5. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

Hoàn thành

6. Tuyển sinh

Năm học

 

7. Giáo viên chủ nhiệm lớp TTKTTTH7A

Năm học

Hoàn thành

8. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

Hoàn thành

9

Lê Thị Thoan

Nhân viên

1. Tham gia học với các lớp hệ cao đẳng tại trường để chuyển đổi thành giáo viên may

Năm học

Hoàn thành

2. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

Hoàn thành

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

Hoàn thành

4. Chủ nhiệm lớp CM+TM7A

Năm học

Hoàn thành

10

Nguyễn Đức Thiêm

Giáo viên

1. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

Hoàn thành

2. Giảng dạy môn May quần âu nam nữ lớp TMHB7C

150 tiết

Hoàn thành

3. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

Hoàn thành

4. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

Hoàn thành

5. Tuyển sinh

Năm học

 

6. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo

Năm học

Hoàn thành

7. Chủ nhiệm lớp TMHB7C

Năm học

Hoàn thành


11

Nguyễn Thị Thắm

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

Hoàn thành

2. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

Hoàn thành

12

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

Hoàn thành

2. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

Hoàn thành

13

Trương Thùy Trang

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

Hoàn thành

2. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

Hoàn thành

14

Nguyễn Thị Hải

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

Hoàn thành

2. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

Hoàn thành

15

Lê Thị Hải

Nhân viên

Thai sản

 

 

16

Phan Thị Ngọc Minh

Nhân viên

1. Tham gia học với các lớp hệ cao đẳng tại trường để chuyển đổi thành giáo viên may

Năm học

Hoàn thành

2. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

Hoàn thành

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

Hoàn thành

17

Hoàng Thị Thanh Luyến

Giáo viên

1. Giảng dạy môn Thiết kế mẫu CN lớp TMTH8A

60 tiết

Hoàn thành

2. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

Hoàn thành

3. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

Hoàn thành

4. Sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên ngành May thời trang

2 buổi/ tháng

Hoàn thành

5. Tuyển sinh

Năm học

 

6. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo

Năm học

Hoàn thành

7. Giáo viên chủ nhiệm lớp TMTH8A

Năm học

Hoàn thành

18

Phạm Trọng Tuấn

Nhân viên

1. Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy ở xưởng

Năm học

Hoàn thành

2. Quản lý hệ thống máy chuyên dụng

Năm học

Hoàn thành

3. Quản lý hệ thống điện máy may

Năm học

Hoàn thành

4. Tuyển sinh

Năm học

 

5. Làm các công việc khác do lãnh đạo khoa  và nhà trường phân công

Năm học

Hoàn thành

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập