KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2015

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu  hoàn thành

Ghi chú

1

LÊ THỊ MAI

Trưởng phòng

1. Phụ trách chung: chỉ đạo toàn bộ công tác phòng CT CT HSSV.

Đang tiến hành

 

2. Lập kế hoạch, tham gia giảng dạy Chính trị đầu khóa cho Tân HSSV khóa 8.

Đang tiến hành

 

3.Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

2

PHẠM XUÂN THÀNH

Phó trưởng phòng

1. Phụ trách công tác KTX, y tế, thư viện

Đang tiến hành

 

2. Điều hành hoạt động căng tin nhà trường.

Đang tiến hành

 

3. Quản lý, sắp phòng ở, theo dõi tình hình HSSV ở KTX.

Đang tiến hành

 

4. Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường  phân công.

Đang tiến hành

 

3

BÙI THỊ HUYỀN

Phó trưởng phòng

1.Thực hiện công tác văn phòng

Đang tiến hành

 

 

2.Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường  phân công.

Đang tiến hành

 

 

 

 

 

4

 

TRỊNH THỊ THẢO

                                Tổ trưởng Tổ Y tế-KTX

1. Trực Y tế

Đang tiến hành

 

2. Kiểm tra giám sát về công tác vệ sinh khuôn viên nhà trường.

Mỗi tháng cho HSSV dọn vệ sinh 2 lần

 

3.Thực hiện công tác Thanh tra nhân dân

Đang tiến hành

 

4. Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công

Đang tiến hành

 

5

NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Nhân viên

1. Thực hiện công tác văn phòng.

Đang tiến hành

 

2. Chuẩn bị kế hoạch giảng dạy môn GDQP-AN năm học 2015-2016.

Đang tiến hành

 

3.Tổng hợp hoàn thiện hồ sơ miễn giảm học phí 2014-2015 trình Hội đồng.

Đang tiến hành

 

4. Phối hợp với GVCN, Khoa kiểm tra tình hình nề nếp của HSSV đầu năm học 2015-2016.

Đang tiến hành

 

5.Đôn đốc sinh viên di chuyển nghĩa vụ quân sự đến trường năm học 2015-2016.

Đang tiến hành

 

6. Cung cấp thông tin hoạt động của phòng cho wbesite của nhà trường.

Đang tiến hành

 

7.Chỉ đạo công tác Đoàn thanh niên

Đang tiến hành

 

8. Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

6

LÊ XUÂN MAI

Nhân viên

1. Thực hiện công tác văn phòng.

Đang tiến hành

 

2. Thanh kiểm tra nề nếp, sĩ số HSSV

Đang tiến hành

 

3.Chuẩn bị công tác giảng dạy Chính trị đầu khóa cho Tân HSSV khóa 8

Đang tiến hành

 

4. Theo dõi, tổng hợp công tác Giáo viên chủ nhiệm.

Đang tiến hành

 

5. Đôn đốc HSSV làm vệ sinh khuôn viên nhà trường.

Mỗi tháng cho HSSV dọn vệ sinh 2 lần

 

6. Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

7. Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

7

NGUYỄN THỊ DÂN

Nhân viên

1. Sắp xếp phòng ở, theo dõi nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc nội quy KTX.

Đang tiến hành

 

2. Chuẩn bị phòng ở KTX cho HSSV thuê ở Nội trú năm học 2015-2016.

Đang tiến hành

 

3. Đôn đốc vệ sinh trong phòng ở và khu vực xung quanh KTX

Đang tiến hành

 

4.Thu các khoản tiền KTX

Đang tiến hành

 

5. Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

6.Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

8

LÊ THỊ HIÊN

Nhân viên

1. Thực hiện công tác Y tế nhà trường.

Đang tiến hành

 

2. Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

3.  Chuẩn bị phòng ở KTX cho HSSV thuê ở Nội trú năm học 2015-2016.

Đang tiến hành

 

4. Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

9

NGUYỄN THỊ NGỌC

 

1. Phụ trách toàn bộ hoạt động của Thư viện.

Đang tiến hành

 

2. Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

3.  Chuẩn bị phòng ở KTX cho HSSV thuê ở Nội trú năm học 2015-2016.

Đang tiến hành

 

4.Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

10

ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG

 

Thực hiện công tác Tuyển sinh

Đang tiến hành

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập