THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT TỪ NGÀY 10/06

Th

Tiết

CQT5A

CQT6A

TQT5A(LỚP BĐ)

TQT5B(LỚP BĐ)

TQT6A(LỚP BĐ)

P.402-C

P.404-C

P.406-C

P.405-C

P.405-C

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

 

Chuyên đề

 

Chuyên đề

 

Cơ sở dữ liệu

2

3

4

5

Cô Nhung

 

C.Hạnh

 

Thầy Lượng

Thầy Bách

Cô Nhung

3

1

Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Phân tích thiết kế HTTT

 

Chuyên đề

 

Chuyên đề

 

Cơ sở dữ liệu

2

3

4

5

Cô Nhung

 

C.Hạnh

T.Long

Thầy Lượng

Thầy Bách

Cô Nhung

4

1

Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

 

Chuyên đề

 

Chuyên đề

 

 

2

3

4

5

Cô Nhung

Cô Nhung

C.Hạnh

 

Thầy Lượng

Thầy Bách

 

5

1

Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

 

Phân tích thiết kế HTTT

 

`

Chuyên đề

 

Chuyên đề

 

Cơ sở dữ liệu

2

3

4

5

Cô Nhung

 

T.Long

 

Thầy Lượng

Thầy Bách

Cô Nhung

6

1

Thực tập kỹ năng nghề nghiệp

 

Phân tích thiết kế HTTT

 

 

Chuyên đề

 

Chuyên đề

 

Cơ sở dữ liệu

2

3

4

5

Cô Nhung

 

Thầy Long

 

Thầy Lượng

Thầy Bách

Cô Nhung

7

1

 

 

 

 

Chuyên đề

Chuyên đề

Chuyên đề

Chuyên đề

 

Cơ sở dữ liệu

2

3

4

5

 

Thầy Lượng

Thầy Lượng

Thầy Bách

Thầy Bách

Cô Nhung

 
                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập