Lịch hoạt động tháng 11

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

 

 

1

Vũ Thị Châm

Trưởng khoa

1. Quản lý mọi hoạt động của khoa.

- Hàng tuần

 

 

 

2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo của khoa.

- Hàng tuần

 

 

 

 

3. Tổ chức điều hành các buổi  họp khoa và sinh hoạt tổ chuyên môn

- Hàng tuần

 

 

 

 

4.Theo dõi hoạt động  giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

- Hàng tuần

 

 

 

 

5. Triển khai công tác tuyển sinh tại khoa và đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tuần

 

 

 

6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám Hiệu phân công

 

- Hàng tuần

 

 

 

 

7. Chấm thi tốt nghiệp khóa V

 /10/2015 đến ngày 11/10/2015

 

 

 

 

 

 

 

8. Giảng dạy lớp CĐ Khóa 8 tại trường

 

 - Hàng tuần

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Thùy Linh

 

 

                                Tổ trưởng 

1. Viết đề tài nghiên cứu khoa học

- Hàng tháng

 

 

 

2. Lên kế hoạch giảng dạy và hoạt động sinh hoạt chuyên môn tổ văn hóa.

 - Hàng tuần

 

 

 

3. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn

 - Hàng tháng

 

 

 

4. Giảng dạy môn văn hóa lớp TM6A, TH6A, TĐL6A.

- Từ ngày 17/8/2015 đến ngày 01/02/2016

 

 

 

5. Biên tập nội dung trang wed.

- Hàng tuần

 

 

 

6. Lên kế hoạch hoạt động và báo cáo hoạt động hàng tháng tổ Công đoàn số 2

- Hàng tháng

 

 

 

7. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tháng

 

 

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác của khoa

- Hàng tuần

 

 

 

3

Lê Thị Mai

Tổ Trưởng

1. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn

 - Hàng tháng

 

 

 

2.Thực hiện các nhiệm vụ khác của khoa

- Hàng tuần

 

 

 

3. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Cả nảm học

 

 

 

4

Mai Thị Thu Hà

Giáo Viên

1. Viết đề tài nghiên cứu khoa học

 

 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kì.

- Hàng tháng

 

 

 

3. Thực hiện các công việc của khoa

- Hàng tháng

 

 

 

4. Giảng dạy môn văn hóa lớp TM6A, TH6A, TĐL6A.

- Hàng tuần

 

 

 

5. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Từ ngày 17/8/2015 đến ngày 01/02/2016

 

 

 

 

 

5

Trần Thị Hằng

Giáo viên

1. Viết đề tài nghiên cứu khoa học

 

 

 

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kì

- Hàng tháng

 

 

3. Thực hiện các công việc của khoa

- Hàng tháng

 

 

4. Giảng dạy môn văn hóa lớp TM6A, TH6A, TĐL6A.

- Hàng tuần

 

 

5. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Từ ngày 17/8/2015 đến ngày 01/02/2016

 

 

1. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

- Hàng tháng

 

 

6

Đoàn Thị Thanh Hồng

Giáo viên

2. Hàng tháng phụ trách cung cấp thông tin khoa cho trang Website của nhà trường.

-   Hàng tháng

 

 

3. Giảng dạy lớp TM8A tại trường

-  Hàng tuần

 

 

4. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công

- Hàng tuần

 

 

5. Đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

-  Hàng tuần

 

 

6.  Chấm thi tôt nghiệp cho sinh viên khóa 5 tại trường

 -  Hàng tháng

 

 

1. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

 - Từ ngày  /10 đến ngày  /10/2015

 

 

7

Phạm T. Hương Giang

Giáo viên

2. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công

-   Hàng tháng

 

 

3. Đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

 

4. Chấm thi tốt nghiệp cho sinh viên khóa 5 tại trường

 

5. Giảng dạy lớp TĐ8A, TĐL8A

-   Hàng tuần

 

 

1. Sinh hoạt chuyên môn theo định kì

 - Hàng tháng

- từ  /10 đến  /10/2015

 

- Hàng tuần

 

 

8

Trần Thị Hồng Nhung

Giáo viên

2.Thực hiện các công việc của giáo vụ khoa

-  Hàng tháng

 

 

3 Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tuần

 

 

4. Giảng dạy lớp TMHB7C

- Că năm học

 

 

1. Sinh hoạt chuyên môn theo định kì

- Từ 26/10 đến 6/11/2015

 

 

9

Đoàn Thị Lê

Giáo viên

2. Thực hiện các công việc của khoa

- Hàng tháng

 

 

3. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tuần

 

 

4.  Giảng dạy lớp TĐ8A, TĐL8A

- Că năm học

 

 

1. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn.

- 19/10/2015  dến 28/12/2015

 

 

10

Vũ Biên Thùy

Giáo viên

2. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phân công

- Hàng tháng

 

 

3. Đi liên hệ tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tuần

 

 

4. Giảng dạy lớp CĐ K8 và TM8A tại trường

- Hàng tháng

 

 

 

1. Thực hiện công tác tuyển sinh do BGH phân công

 - Hàng tháng

 

 

11

Nguyễn  Thị Duyến

Giáo viên

1. Sinh hoạt chuyên môn cùng tổ bộ môn

- Hàng tháng

 

 

12

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên

2. Tham gia sản xuất tại xưởng may

- Hàng tuần

 

 

3. Tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân

- Hàng tuần

 

 

 

 

 

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập