BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC THÁNG 10 NĂM 2016

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Vị trí việc làm

Mô tả công việc đảm nhiệm

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Hải

Thạc sĩ

Trưởng khoa

-Quản lý chung về hành chính và công tác đào tạo của Khoa.

-Giảng dạy lớp TQTTH8A theo KHGV

-Viết đề cương chương 5 môn: Cấu hình thiết bị mạng.

-Chỉ đạo kiểm tra công tác tuyển sinh, viết giáo trình theo kế hoạch.

-Họp đánh giá xếp loại CBGV tháng, chỉ đạo công tác tổng kết năm học.

-Tham gia các cuộc họp do nhà trường chỉ đạo

 

2

Đỗ Thị Thu Hường

Thạc sĩ

Giáo viên

-Viết đề cương chương 5 môn: An toàn và bảo mật thông tin

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính khi được phân công.

 

3

Vương Thị Thu Hằng

Đại học

Giáo viên

-Giảng dạy lớp TQTTH8B theo KHGV

-Viết đề cương chương 5 môn: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

 

4

Bùi Thị Hằng

Đại học

Giáo viên

-Giảng dạylớp tin học đại cương khóa 9 theo KHGV

-Viết đề cương chương 5  môn: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

 

5

Nguyễn Thanh Bằng

Đại học

Giáo viên

-Viết đề cương chương 5  môn: Cấu trúc máy tính

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

 

6

Nguyễn Xuân Bách

Thạc sĩ

Giáo viên

-Viết đề cương chương 5  môn:Cấu hình và quản trị thiết bị mạng

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công

.-Chủ nhiệm lớp TQT8B, TQT8C.

 

7

Trịnh Quang Thành

Thạc sĩ

Giáo viên

-Viết đề cương chương 5 môn:Quản tri mạng 2

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia ban quản tri Website nhà trường-Quản lý phòng thực hành 505C và thiết bị thực hành chung của khoa.

 

8

Hoàng Thị Bích Hạnh

Thạc sĩ

Giáo viên

Giảng dạy lớp TQTTH8C theo KHGV

-Viết đề cương

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

 

9

Lê Thị Nhung

Đại học

Giáo viên

-Kiêm nhiệm công tác giáo vụ khoa

-Viết đề cương chương 5 môn:lập trình trực quan

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Tham gia các công việc hành chính của khoa khi được phân công.

-Chủ nhiệm lớp CQTHB 7A

 

10

Nguyễn Hoàng Long

Đại học

Giáo viên

--Viết đề cương chương 5 môn:An toàn mạng

-Thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh cá nhân năm 2016

-Quản lý phòng thực hành 506C và thiết bị thực hành chung của khoa.

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập