KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2015

TT

Họ và tên

Chức vụ/ chức danh

Nội dung công việc

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu  hoàn thành

Ghi chú

1

LÊ THỊ MAI

Trưởng phòng

1- Phụ trách chung: chỉ đạo toàn bộ công tác phòng CT CT HSSV.

Đang tiến hành

 

2- Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

2

PHẠM XUÂN THÀNH

Phó trưởng phòng

1- Phụ trách công tác KTX, y tế, thư viện

Đang tiến hành

 

2- Điều hành hoạt động căng tin nhà trường.

Đang tiến hành

 

3- Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường  phân công.

Đang tiến hành

 

3

BÙI THỊ HUYỀN

Phó trưởng phòng

1- Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

2- Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường  phân công.

Đang tiến hành

 

 

 

4

 

TRỊNH THỊ THẢO

                                Tổ trưởng Tổ Y tế-KTX

1- Trực Y tế

Đang tiến hành

 

2- Kiểm tra giám sát về công tác vệ sinh khuôn viên nhà trường.

Mỗi tháng cho HSSV dọn vệ sinh 2 lần

 

3- Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công

Đang tiến hành

 

5

NGUYỄN VĂN PHƯỚC

Nhân viên

1- Thực hiện công tác văn phòng.

Đang tiến hành

 

2- Hoàn thiện hồ sơ miễn giảm học phí 2014-2015.

Trong tháng 5

 

3- Tiến hành đánh giá kết quả học tập, rèn luyện kỳ I 2014-2015.

Trước ngày 20/5/2015

 

4- Phối hợp với GVCN, Khoa rà soát HSSV bỏ học.

Trước ngày 15/5/2015.

 

5- Đôn đốc sinh viên di chuyển nghĩa vụ quân sự đến trường.

Đang tiến hành

 

6- Cung cấp thông tin hoạt động của phòng cho wbesite của nhà trường.

Đang tiến hành

 

7- Chỉ đạo công tác Đoàn thanh niên

Đang tiến hành

 

8- Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

9- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

6

LÊ XUÂN MAI

Nhân viên

1- Hoàn thiện hồ sơ miễn giảm học phí 2014-2015.

Trong tháng 5

 

2- Tiến hành đánh giá kết quả học tập, rèn luyện kỳ I 2014-2015.

Trước ngày 20/5/2015

 

3- Theo dõi nề nếp, sĩ số HSSV đi học hằng ngày và công tác chủ nhiệm lớp.

Kiểm tra hằng ngày

 

4- Phối hợp với GVCN, Khoa rà soát HSSV bỏ học.

Trước ngày 15/5/2015.

 

5- Đôn đốc HSSV làm vệ sinh khuôn viên nhà trường.

Mỗi tháng cho HSSV dọn vệ sinh 2 lần

 

6- Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

7- Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

8- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

7

NGUYỄN THỊ DÂN

Nhân viên

1- Sắp xếp phòng ở, theo dõi nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc nội quy KTX.

Đang tiến hành

 

2- Đôn đốc vệ sinh trong phòng ở và khu vực xung quanh KTX

Đang tiến hành

 

3- Thu các khoản tiền KTX

Đang tiến hành

 

4- Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

5- Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

6- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

8

LÊ THỊ HIÊN

Nhân viên

1- Thực hiện công tác Y tế nhà trường.

Đang tiến hành

 

2- Đôn đốc HSSV dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường.

Mỗi tháng cho HSSV dọn vệ sinh 2 lần

 

3- Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

4- Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

5- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

9

NGUYỄN THỊ NGỌC

 

1- Phụ trách toàn bộ hoạt động của Thư viện.

Đang tiến hành

 

2- Thực hiện công tác nhà ăn sinh viên.

Đang tiến hành

 

3- Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2015

Đang tiến hành

 

4- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng, nhà trường phân công.

Đang tiến hành

 

10

ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG

 

Thực hiện công tác Tuyển sinh

Đang tiến hành

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập