BẢN PHÂN CÔNG NHIÊM VỤ

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

công tác

(phòng, khoa, bộ môn ...)

Công việc đảm nhận

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

hoàn thành

1

Bùi Hà Phương

Trưởng phòng

  1.Lập kế hoạch và báo cáo tình hình     sử dụng tài chính năm 2014 theo        quí,  năm đối với ban ban giám hiệu    và cơ  quan cấp trên.

 

Quí 1/2014

 

   2. Kiểm tra, giám sát công tác tài    chính – Kế toán của nhà trường.

Thường xuyên

   3. Tổ chức điều hành bộ máy kế    toán theo quy định .

Thường xuyên

    4. Cập nhật và phổ biến các văn bản  pháp luật liên quan đến hoạt động tài  chính – Kế toán.

Thường xuyên

    5. Hoàn thành 2 chỉ tiêu tuyển sinh.

 Tháng 12/2014

2

Giang Văn Hoà

Phó Phòng

     1.Giúp việc cho trưởng phòng theo              dõi công tác tài chính năm 2014

     Thường xuyên

    2. Hoàn thành 2 chỉ tiêu tuyển sinh

      Tháng 12/2014

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Dương Thị Vân Anh

 

 

 

 

 

Kế toán thanh toán

  1.Thanh toán các khoản thu chi  thường xuyên , không thường xuyên  tại trường, CTMT, Nông nghiệp nông  thôn

      Thường xuyên

  2. Giao dịch kho bạc

     Thường xuyên

  3. Hoàn thành 2 chỉ tiêu tuyển sinh

     Tháng 12/2014

  4. Thực hiện nhiệm vụ khác khi  trưởng phòng phân công

     Thường xuyên

4

Thân Văn Thành

Kế toán tài sản

  1.Theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ,  nguyên vật liệu

     Thường xuyên

  2. Quyết toán thuế TNCN năm 2013

      Tháng 12/2014

  3. Hoàn thành 2 chỉ tiêu tuyển sinh

      Tháng 12/2014

  4. Thực hiện nhiệm vụ khác khi  trưởng phòng phân công

      Thường xuyên

5.

Nguyễn Thị Mai

Kế toán tiền lương và các khoản thu

   1. Thanh toán tiền lương và các  khoản trích theo lương

      Thường xuyên

   2. Theo dõi các khoản thu : Học phí, KTX, kinh doanh dịch vụ...

      Thường xuyên

   3. Hoàn thành 2 chỉ tiêu tuyển sinh

      Tháng 12/2014

   4. Thực hiện nhiệm vụ khác khi trưởng phòng phân công

      Tháng 12/2014

6.

Nguyễn Thị Thanh

Kế toán thực

hiện dự án

    1. Hoàn thiện hồ sơ tài chính đào  tạo nghề cho lao động nông thôn dài  hạn

      Thường xuyên

2. Hoàn thành 2 chỉ tiêu tuyển sinh

      Tháng 12/2014

    3. Thực hiện nhiệm vụ khác khi  trưởng phòng phân công

      Thường xuyên

 

 

 

  7.

 

 

 

Hoàng Thị Thu Thuỷ

 

 

 

Thủ quỹ

    1. Thực hiện thu chi tiền mặt

      Thường xuyên

    2.  Giảng dạy môn quản trị nhân sự  

      Thường xuyên

   3. Hoàn thành 2 chỉ tiêu tuyển sinh

      Tháng 12/2014

   4. Thực hiện nhiệm vụ khác khi  trưởng phòng phân công

      Thường xuyên

 
                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập