CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP NGHỀ LÊN CAO ĐẲNG NGHỀ

Ban hành kèm theo Quyết định số 238/ QĐ-KTMNVN ngày 20 tháng 06 năm  2013  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam)

Tên nghề: May thời trang

Mã nghề: 50540205

Trình độ đào tạo: Từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp nghề và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo bắt buộc: 32

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

-    Kiến thức: 

+    Trình bày được kiến thức của các môn cơ sở như: vẽ kỹ thuật để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề may thời trang;                                           

+    Trình bày được nguyên lý, tính năng, tác dụng của một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may công nghiệp;

+    Trình bày và giải thích được các bản vẽ mặt cắt các chi tiết của sản phẩm may;

+    Trình bày được phương pháp thiết kế các kiểu quần âu, sơ mi, váy và áo khoác ngoài;

+    Trình bày được phương pháp may các kiểu quần âu, sơ mi, váy và áo khoác ngoài;

+    Trình bày được phương pháp xây dựng quy trình công nghệ các loại sản phẩm may thời trang;

+    Đọc, hiểu được một số tài liệu kỹ thuật ngành may bằng Tiếng Anh.

-    Kỹ năng:

+    Thiết kế và xây dựng được các loại mẫu phục vụ quá trình may sản phẩm;

+    Lựa chọn vật liệu phù hợp với kiểu sản phẩm;

+    Sử dụng thành thạo và bảo quản được một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;

+    Cắt, may được các kiểu quần âu, sơ mi, váy và áo khoác ngoài đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang;

+    Xây dựng được quy trình công nghệ lắp ráp các loại sản phẩm may;

+    Tham gia quản lý và điều hành dây chuyền may công nghiệp, có khả năng sáng tạo và biết ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ vào các công đoạn may sản phẩm;

+    Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

-    Chính trị, đạo đức:

+    Có kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước;

+    Hiểu được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+    Hiểu đường lối phát triển kinh tế của Đảng và những thành tựu, định hướng phát triển của nghề May thời trang tại Việt Nam;

+    Hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam để kế thừa truyền thống và phát triển năng lực trong giai đoạn tới;

+    Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

+    Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+    Yêu nghề có tâm huyết với nghề và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

+    Có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa của dân tộc;

+    Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

-    Thể chất, quốc phòng:

+    Đảm bảo sức khỏe để có thể học tập và làm việc trong ngành May thời trang;

+    Thực hiện các phương pháp rèn luyện thể chất, để nâng cao sức khỏe, tạo cơ hội phấn đấu và phát triển;

+    Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+    Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng sẵn sàng thực hiện theo nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

        Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng nghề, sinh viên trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền may công nghiệp hoặc trực tiếp làm việc tại:

- Phòng kỹ thuật của các công ty may công nghiệp;

- Tham gia quản lý ở cấp tổ sản xuất;

- Tham gia sản xuất trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may;

- Làm việc độc lập tại cơ sở do cá nhân tự tổ chức sản xuất;

    - Ngoài ra sinh viên còn có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

II.THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 1.5 năm

- Thời gian học tập: 18 tháng

- Thời gian thực học: 1905 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ

(Trong đó thời gian thi tốt nghiệp: 60 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 240 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 1665 giờ

                   -  Thời gian học lý thuyết:     giờ; Thời gian học thực hành:      giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

 

STT

Mã

MH,

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng

 số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

 

I

Các môn học chung

240

 

 

 

1

MH 01

Chính trị

60

 

 

 

2

MH 02

Pháp luật

15

 

 

 

3

MH 03

Giáo dục thể chất

30

 

 

 

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

30

 

 

 

5

MH 05

Tin học

45

 

 

 

6

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

60

 

 

 

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

1665

376

1141

148

 

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

180

115

49

16

7

MH 07

Vẽ kỹ thuật ngành may

15

5

8

2

8

MH 08

Vật liệu may

15

13

0

2

9

MH 12

Thiết bị may

15

6

8

1

10

MH 13

Mỹ thuật trang phục

30

19

7

4

11

MH 29

Marketing

45

36

6

3

12

MH 31

Quản trị doanh nghiệp

45

30

12

3

13

MĐ 38

Tiếng Anh chuyên ngành

15

6

8

1

 

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1485

261

1092

132

14

MĐ 15

Thiết kế  trang phục 1

30

5

19

6

15

MĐ 16

May áo sơ mi nam, nữ

30

2

26

2

16

MĐ 18

Thiết kế trang phục 2

30

7

20

3

17

MĐ 17

May quần âu nam

30

2

26

2

18

MĐ 19

May áo Jacket

105

10

90

5

19

MĐ 20

Thiết kế trang phục 3

90

22

54

14

20

MĐ 21

May áo Vest nữ một lớp

90

11

70

9

21

MĐ 36

Thiết kế trang phục 6

45

13

28

4

22

MĐ 30

Đồ hoạ trang phục

90

38

40

12

23

MĐ 22

Thiết kế mẫu công nghiệp

30

14

14

2

24

MĐ 42

Trải vải và cắt công nghiệp

30

9

17

4

25

MĐ 23

Thiết kế công nghệ

45

8

33

4

26

MĐ 27

May  sản phẩm nâng cao

30

3

22

5

27

MĐ 35

May áo Veston nữ hai lớp

150

17

126

7

28

MĐ 24

May áo Veston nam

150

17

126

7

29

MĐ 37

May áo dài

135

12

108

15

30

MĐ 25

Thiết kế trang phục trên máy tính

120

45

65

10

31

MĐ 46

Cắt - May thời trang áo khoác ngoài

150

21

111

18

32

MĐ 28

Thực tập tốt nghiệp

105

5

97

3

 

Tổng cộng

1905

 

 

 

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ:

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị.

Viết

Trắc nghiệm

Không quá 120 phút

Không quá 90 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

- Lý thuyết nghề

Viết

Vấn đáp

 

 

Trắc nghiệm

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị, trả lời 20 phút/sinh viên)

Không quá 90 phút

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24 giờ

 

*Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)

Bài thi tích hợp  lý thuyết và thực hành

Không quá 24 giờ

 

2. Xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Quá trình đào tạo cần tổ chức các hoạt động ngoại khoá như văn hoá, văn nghệ, thể thao, tham quan dã ngoại để tăng cường khả năng giao tiếp cho sinh viên. Ngoài ra cần trang bị các đầu sách, giáo trình, tạp chí thời trang, máy tính kết nối internet tại thư viện để phục vụ quá trình nghiên cứu các kiến thức chuyên môn và tìm kiếm thông tin nghề nghiệp;

        - Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, các trường nên bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh hàng may mặc phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đạo tạo chính khoá:

 

Số TT

Hoạt động ngoại khóa

Hình thức

Thời gian

Mục tiêu

1

Chính trị đầu khóa

Tập trung

Sau khi nhập học

Phổ biến các quy chế đào tạo nghề, nội quy của trường và lớp học

Phân lớp, làm quen với giáo viên chủ nhiệm

2

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dã ngoại

Cá nhân, nhóm thực  hiện hoặc tập thể

Vào các ngày lễ lớn trong năm:

Lễ khai giảng năm học mới

Ngày thành lập Đảng, Đoàn

Ngày thành lập trường, lễ kỷ niệm 20-11…

Nâng cao kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc theo nhóm

Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường

3

Tham quan phòng truyền thống của ngành, của trường

Tập trung

Vào dịp hè, ngày nghỉ trong tuần

Rèn luyện ý thức, tổ chức, kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường

4

Tham quan các cơ sở sản xuất

Tập trung nhóm

Cuối năm học thứ 2 hoặc thứ 3 hoặc trong quá trình thực tập

Nhận thức đầy đủ về nghề

Tìm kiếm cơ hội việc làm

5

Đọc và tra cứu sách, tài liệu thư viện

Cá nhân

Ngoài thời gian học tập

Nghiên cứu bổ xung các kiến thức chuyên môn

Tìm kiếm thông tin nghề nghiệp trên Internet

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập