Lịch hoạt động tháng 1 năm 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

 KỸ THUẬT MỸ NGHỆ VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BẢNG MÔ TẢ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC NĂM 2016

 

 

STT

Họ tên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Vị trí làm việc

Mô tã công việc

Ghi chú

1

Trần Hữu Quân

Thạc sỹ Luật kinh tế

Trưởng phòng Đào tạo, kiêm giáo viên

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của phòng.

- Xây dựng, chỉ đạo thực hiện kế hoạch của  Phòng.

- Thẩm tra, ra soát các văn bản, báo cáo đến và đi của phòng.

- Phổ biến các qui chế đào tao và học tập cho các đơn vị và HSSV của Trường.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiến độ, chương trình, kế hoạch đào tạo ở các khoa.

- Chỉ đạo các bộ phận giải quyết các công việc được giao.

- Các nhiệm vụ khác Hiệu trưởng giao.

 

2

Trần Thị Thu

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Phó trưởng phòng, kiêm giáo viên

- Giúp và hỗ trợ công việc cho Trưởng phòng, thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc được giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được giao.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo của các khoa: Khoa Cơ bản, Khoa Kinh tế, Khoa Công nghệ thông tin..

- Phối hợp với các khoa và bộ môn, nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật chương trình đào tạo.

- Phối hợp với các khoa và bộ môn xây dựng đề cương MH/MĐ, tài liệu hướng dẫn học tập.

- Quản lý NCKH

- Tham gia tư vấn và trả lời HSSV.

- Thực hiện công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 

 

3

Lê Thị Mai Trang

Cử nhân  Ngữ văn

Chuyên viên phòng, kiêm giáo viên

- Tổng hợp và làm các báo cáo thông kê định kỳ và đột xuất liên quan đến đào tạo.

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của HĐXT, TN, xét lên lớp.

- Soạn thảo các QĐ, ĐX, TTr.

- Quản lý việc cấp phát bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ, y sao.

- Quản lý, phối hợp theo dõi số lượng HSSV tại trường và cơ sở LK.

- Tiếp nhận, quản lý hồ hồ sơ tuyển sinh.

 

 

4

Nguyễn Thị Hòa

Cử nhân Công nghệ thông tin

Chuyên viên phòng

- Quản lý dữ liệu điểm, hướng dẫn quy trình quản lý, xử lý dữ liệu điểm.

- Quản lý dữ liệu điểm của HSSV toàn trường.

- Quản lý kết quả học tập, học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu.

- Theo dõi lịch KT, học lại, học bỗ sung.

- Thực hiện công việc khác do Trưởng phòng phân công.

- Theo dõi chấm công của phòng

 

5

Hoàng Văn Thành

Cử nhân Công nghệ thông tin

Chuyên viên phòng

- Quản lý phần mềm  đào tạo tại trường

- Quản lý phòng nghiệp vụ sư phạm

- Thực hiện công việc khác do Trưởng phòng phân công.

- Quản lý, lưu giữ các loại QĐ, ĐX, TTr….

- Theo dõi các lớp trong và gần trường.

 

6

Nguyễn Thị Ngọc

Trung cấp thư viện

Nhân viên phòng

- Quản lý thư viện

- Làm các công việc chung của phòng

- Thực hiện công việc khác do Trưởng phòng phân công.

- Quản lý CSVC của phòng.

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 08  tháng 01 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Trần Hữu Quân

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập