Khai trương sân bóng
Đội HC và GV
Đội CBHC và GV
Đội CBHC và GV
Đội CBHC và GV