KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình thanh niên tình nguyện

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014. Nhằm hưởng ứng “năm thanh niên tình nguyện” 2014 do BCH Trung Ương đoàn phát động. BCH Đoàn trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam xây dựng chương trình tổ chức chương trình tình nguyện trồng cây quanh khuôn viên nhà trường.

Chủ đề: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng môi trường xanh”

Phương châm: “Mỗi đoàn viên thanh niên một việc tốt, mỗi chi đoàn một hoạt động thiết thực góp phần xây dựng môi trường nhà trường xanh”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát huy tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

- Thông qua các hoạt động tình nguyện nhằm giáo dục truyền thống, đạo đức; ý thức trách nhiệm; kiến thức thực tế và kỹ năng hoạt động xã hội cho thanh niên; thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và vận động đông đảo nhân dân tham gia hoạt động tình nguyện. Các hoạt động tình nguyện góp phần thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

- Chương trình thanh niên tình nguyện đợt 1 năm 2014 được tổ chức tại trường với hoạt động cụ thể là trồng cây tạo môi trường xanh cho khuôn viên nhà trường.

- Các đoàn viên thanh niên và các chi đoàn tham gia hoạt động một cách thiết thực, ý nghĩa và thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

          Tham gia trồng cây quanh khuôn viên nhà trường.

          Các chi đoàn triển khai kế hoạch đến từng đoàn viên để thực hiện có hiệu quả, chuẩn bị bảo hộ lao động cần thiết để tham gia.

          III. CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT

          - Chi đoàn CĐ2A trồng 04 cây có tại trường.

          - Chi đoàn CH4A trồng 03 cây có tại trường.

          - Chi đoàn CĐ5A trồng 03 cây có tại trường.

          - Chi đoàn CĐ5B trồng 04 cây có tại trường.

          - Chi đoàn TĐ5A trồng 03 cây có tại trường.

          - Chi đoàn CH5A và TH5A trồng 02 cây có tại trường.

          - Chi đoàn CQT5A,TQT5A,CQT6A,TQT6A trồng 02 cây có tại trường.

          - Chi đoàn CĐ6A trồng 03 cây có tại trường.

          - Chi đoàn TĐ6A, CĐL6A, TĐL6A, CH6A, TH6A, CKT5A, CKT6A, CM5A, TM5A trồng 28 cây mới chuyển về.

          - Chi đoàn CM6A, CTKTT6A, TM6A chịu trách nhiệm chăm sóc cây về sau (tưới nước).

          - Chi đoàn Hành chính và chi đoàn Giáo viên: Mỗi chi đoàn cử 05 đoàn viên tham gia quản lý và thực hiện trong quá trình hoạt động cùng BCH đoàn trường.

          IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Thời gian từ ngày 01/4 đến 04/4 năm 2014. (Có phân công nhiệm vụ và thời gian chi tiết kèm theo)

- Chính thức ra quân sáng thứ 3 ngày 01/4/ 2014. Tại sân sau giảng đường nhà C.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- BCH đoàn trường trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động diễn ra suốt quá trình thực hiện.

- Đồng thời phối hợp với các phòng, khoa và trung tâm trong nhà trường để các hoạt động của Đoàn trường được tuyên truyền sâu rộng và đạt kết quả mong đợi góp phần vào thành tích chung của Nhà trường.

          - GVCN, Bí thư các chi đoàn căn cứ kế hoạt để triển khai cho chi đoàn thực hiện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình tình nguyện của BCH đoàn trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam. Ban chấp hành Đoàn trường yêu cầu các chi đoàn trực thuộc phối hợp với Khoa, GVCN chủ động lên kế hoạch triển khai các hoạt động để đảm bảo nội dung và yêu cầu đề ra.

Nơi nhận:

- Chi ủy, BGH

- Đoàn cấp trên

- Phòng, khoa (Phối hợp);

- Các Uỷ viên BCH (thực hiện);

- Các Chi đoàn trực thuộc (thực hiện);

- Lưu VP Đoàn trường.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 Nguyễn Văn Phước

THỜI GIAN VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ CHO CÁC CHI ĐOÀN

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN TRỒNG CÂY TRONG KHUÔN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Ngày thực hiện

Buổi

Chi đoàn

Nội dung

Số cây

Ghi chú

THỨ 3

01/4/2014

SÁNG

CĐ5B

Đào cây sau nhà C và trồng ra phí cổng trường

4

 

TĐ5A

Đào cây sau nhà A và trồng ra phí cổng trường

3

 

Chiều

CH4A

Đào cây sau nhà C và trồng ra phí cổng trường

3

 

CQT5A,TQT5A,CQT6A,TQT6A

Đào cây sau nhà A và trồng ra phí ngoài

2 + 1 hố

 

Thứ 4

02/4/2014

Sáng

CĐ2A

Đào cây sau nhà C và trồng ra phí cổng trường

4

 

CH5A, TH5A

Đào cây sau nhà A và trồng ra phí ngoài

2 + 1 hố

 

Chiều

CĐ5A

Đào cây sau nhà C và trồng ra phí cổng trường

3

 

CĐ6A

Đào cây sau nhà A và trồng ra phí ngoài

3 + 1 hố

 

Thứ 5 và thứ 6

3/4 - 4/4/2014

 

TĐ6A

Trồng cây mới

6

Căn cứ tình hình cụ thể sẽ thông báo tới các chi đoàn

 

CĐL6A, TĐL6A

Trồng cây mới

5

 

CH6A, TH6A

Trồng cây mới

6

 

CKT5A

Trồng cây mới

5

 

CKT6A

Trồng cây mới

2

 

CM5A,TM5A

Trồng cây mới

4

Lịch sau

 

CM6A, CTKTT6A,TM6A

Sau này tưới nước cho cây

Toàn bộ

 

 Ghi chú: Đề nghị các đoàn viên thanh niên tham gia nhiệt tình phong trào và đúng thời gian trên. Những đoàn viên không tham gia đúng thời gian theo lớp mình được phân công, BCH đoàn trường sẽ điều động tham gia làm cùng các chi đoàn khác.  

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập