Hoạt động 20/11
Lễ kỉ niệm
Lễ kỉ niệm
Lễ kỉ niệm
Lễ kỉ niệm
Thi đấu bóng đá
Thi đấu bóng đá
Thi đấu bóng đá
Thi đấu bóng đá
Thi đấu bóng đá
Thi đấu bóng đá
Thi đấu bóng đá