LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM

Số….../CV- KTMNVN-ĐT

V/v góp ý dự thảo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo khóa 5,6,7 năm học 2014 - 2015

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     

     Hà nội, ngày 10 tháng 06 năm  2014

 

                   Kính gửi:  Trưởng các khoa chuyên môn trong toàn trường

 

Để hoàn thiện kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo theo đúng biểu mẫu tại  Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 11 năm 2008 về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề. Kể từ năm học 2014 -2015, phòng Đào tạo xây dựng kế kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo theo đúng quy định.

Hiện nay, dự thảo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo kóa 5, 6,7 năm học 2014 – 2015 đã xây dựng xong. Phòng Đào tạo gửi các file mềm  dự thảo kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo khóa 5, 6, 7 (trên website nhà trường), cụ thể như sau:

1. Kế hoạch đào tạo

- Khóa 5: Bảng phân bổ thời gian

- Khóa 6: Bảng phân bổ thời gian, lịch học toàn khóa, thi tốt nghiệp

- Khóa 7: Bảng phân bổ thời gian, lịch học toàn khóa, thi tốt nghiệp

2. Tiến độ đào tạo:  khóa 5, 6,7 năm học 2014 - 2015

Vậy, phòng Đào tạo đề nghị trưởng các khoa phổ biến đến các giáo viên trong khoa để đóng góp ý kiến. Sau khi có kết qủa đóng góp, đề nghị trưởng các khoa tổng hợp bằng văn bản gửi về phòng đào trước ngày 16/06/2014 (Đ/c Thu) để phòng chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế từng đơn vị, hoàn thiện trình BGH ký duyệt ban hành.

Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc xin liên hệ với đồng chí Thu để được giải đáp.

Nếu quá thời hạn trên, đơn vị nào không gửi bản đóng góp ý kiến sẽ được xem là đồng ý với bản Dự thảo.

 

Nơi nhận:

-         Như kính gửi

-         Lưu Đào tạo

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Đã ký

Trần Hữu Quân

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập