Chức năng nhiệm vụ

1.THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Đảm bảo chất lượng ( Quality Assurance Dept)

- Địa chỉ: tầng 3, nhà hiệu bộ, trường CĐN Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam

- Điện thoại: 043.6788867

- Email : dambaochatluong16@gmail.com

2. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

a. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng các biện pháp đảm bảo chất lượng và công tác tự thanh tra kiểm tra hoạt động dạy nghề trong nhà trường, bao gồm:

- Công tác thi, kiểm tra.

- Công tác kiểm tra đánh giá chất lượng.

- Công tác kiểm định chất lượng đào tạo.

- Công tác khác theo các quy định và phân cấp quản lý hiện hành.

Đồng thời là đơn vị chủ trì thực hiện các chủ trương biện pháp nói trên.

b. Nhiệm vụ:

* Công tác Đảm bảo chất lượng:

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng theo đúng quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hưỡng dẫn của Tổng cục Dạy nghề.

- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, giáo viên, việc học tập của học sinh sinh viên, việc làm của học sinh sinh viên sau khi ra trường.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và tư vấn cho các đơn vị trong Trường các nội dung, các biện pháp thực hiện, lưu trữ cơ sở dữ liệu về đảm bảo chất lượng dạy nghề theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Nhà nước ban hành.

- Nghiên cứu các tiêu chí và phối hợp cùng các phòng, khoa xây dựng quy trình thực hiện công việc và các công cụ đánh giá: các mẫu phiếu điều tra, khảo sát lấy ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên, người tốt nghiệp đã đi làm, doanh nghiệp về chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy của giáo viên, nâng cao hiệu quả dạy và học, hình thức và phương pháp tổ chức đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng ngân hàng đề kiểm tra, đề thi; xây dựng quy trình kiểm tra giám sát quá trình đào tạo.

- Tổ chức lưu trữ minh chứng và cập nhật cơ sở về các hoạt động của trường để phục vụ công tác kiểm định.

- Tham gia các đề án, dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực Đảm bảo chất lượng của Trường; Phối hợp và liên kết với các trường trong và ngoài nước để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực về Đảm bảo chất lượng dạy nghề.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về kiểm định do Hội đồng kiểm định của Trường giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

* Công tác thanh tra, kiểm tra:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra - kiểm tra toàn bộ hoạt động của Nhà trường.

- Thanh tra thường xuyên việc thực hiện quy chế giảng dạy của giảng viên, giáo viên, thực hiện nội quy của học sinh, sinh viên. Đột xuất theo chỉ đạo của Hiệu trưởng hoặc có đơn khiếu nại, tố cáo của học sinh, sinh viên và giáo viên về công tác đào tạo.

- Kiểm tra thường xuyên công tác quản lý, lưu trữ, việc cấp phát văn bằng, việc thực hiện quy chế giảng dạy của giảng viên, giáo viên, thực hiện nội quy của học sinh, sinh viên trong phạm vi quản lý của nhà trường.

- Tiếp nhận và trình BGH giải quyết kịp thời những khiếu nại của cán bộ công chức, sinh viên về công tác đào tạo của Nhà trường.

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, kiểm tra kết thúc mô đun, môn học.

- Báo cáo công tác tự thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy nghề của Trường theo định kỳ sáu tháng, một năm và yêu cầu của cấp trên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập