GIỚI THIỆU CHUNG

Tên: Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 3.6788870

Địa chỉ: Tầng 1- Khu Hiệu bộ Trường Cao đẳng  nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam

Email: Phongtchc8870@gmail.com

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

a. Chức năng

 Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về việc tổ chức quản lý công tác tổ chức, nhân sự theo quy định của pháp luật và công tác hành chính, tổng hợp, bảo vệ nội bộ trong nhà trường

b. Nhiệm vụ

- Đề xuất các phương án quy hoạch, xây dựng và kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, mối quan hệ giữa các đơn vị trong trường.

- Lập kế hoạch nhu cầu biên chế, là đơn vị đầu mối trong việc tổ chức quy trình tuyển dụng viên chức.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ viên chức của trường.

- Tham mưu cho Ban giám hiệu trong công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động viên chức trong trường.

- Triển khai, theo dõi công tác thi đua khen thưởng đối với viên chức trong nhà trường.

- Thực hiện giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức như­­: Tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp và các chế độ chính sách khác.

- Phối hợp với thanh tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến viên chức.

- Theo dõi, quản lý hồ sơ viên chức.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy định, nội quy, quy chế làm việc trong nhà trường.

- Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, tổ chức in ấn, photo tài liệu phục vụ cho công tác văn phòng của nhà trường.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đúng quy định.

- Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Phòng Tổ chức - Hành chính được giao làm đầu mối.

- Quản lý các phòng họp, phòng làm việc của Ban giám hiệu, phòng khách và phòng sử dụng chung trong khu hiệu bộ.

- Mua sắm và quản lý trực tiếp trang thiết bị, vật tư văn phòng phục vụ cho công tác văn phòng trong nhà trường ( trừ hệ thống điện thoại, internet).

- Tổ chức tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với Nhà trường.

- Quản lý, điều động và sử dụng các loại ô tô của Trường.

- Quản lý và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh, trật tự trong nhà trường.

- Quản lý công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc, cắt tỉa vườn hoa, cây cảnh.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được giao cho Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập