BẢN TỔNG HỢP MÔ TẢ CÔNG VIỆC HIỆN TẠI CỦA VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2014-2015

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

công tác

 (phòng, khoa, bộ môn ...)

Công việc đảm nhận

Khối lượng công việc được giao/ thời gian

yêu cầu

 hoàn thành

Ghi chú

1

Trần Thị Sen

Phó Trưởng khoa May thời trang

1. Quản lý chung về hành chính và đào tạo của khoa. Theo dõi các lớp tại trường và các lớp liên kết, theo dõi sinh hoạt chuyên môn tại khoa, theo dõi giờ làm việc của giáo viên, nhân viên trong khoa, kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên; kiểm tra giám sát kế hoạch giáo viên, phân công giáo viên giảng dạy các môn học.

Năm học

 

2. Giảng dạy môn May áo veston nam lớp CM5A

150 tiết

 

3. Giảng dạy môn TK trang phục trên máy tính lớp CM5A

120 tiết

 

4. Giảng dạy môn Đồ họa trang phục lớp CM5B

90 tiết

 

5. Giảng dạy môn May các sản phẩm nâng cao lớp CM5B

240 tiết

 

6. Giảng dạy môn Thiết kế trang phục trên máy tính CM5B

120 tiết

 

7. Giảng dạy môn QLCL sản phẩm lớp CM+TM6A

30 tiết

 

8. Giảng dạy môn TK trang phục 3 lớp CM6A

90 tiết

 

9. Giảng dạy môn Vật liệu may lớp CM+TM+CTKTT7A

30 tiết

 

10. Giảng dạy môn Nhân trắc học lớp CM+TM+CTKTT7A

30 tiết

 

11. Giảng dạy môn Cơ sở TK trang phục lớp CM+TM7A

30 tiết

 

12. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

13. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

14. Tuyển sinh

Năm học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý Minh Hải

Giáo viên

1. Giảng dạy môn TK mẫu công nghiệp lớp CM5A

90 tiết

 

2. Giảng dạy môn May áo veston nữ 2 lớp lớp CM5A

150 tiết

 

3. Hướng dẫn TTTN lớp CM5A

255 tiết

 

4. Giảng dạy môn TK mẫu công nghiệp lớp CM5B

90 tiết

 

5. Giảng dạy môn Cắt may TT áo SM,QA lớp CM+TM6A

150 tiết

 

6. Giảng dạy môn May áo vest nữ 1 lớp lớp CM6A

90 tiết

 

7. Giảng dạy môn Cắt may TT áo SM,QA lớp TM5C-HT

150 tiết

 

8. Giảng dạy môn May áo sơ mi lớp SM7A

160 tiết

 

9. Giảng dạy môn May các đương may máy CB lớp SM7A

40 tiết

 

10. Giảng dạy môn May quần âu lớp SM7B

128 tiết

 

11. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

12. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

13. Chủ nhiệm lớp CM5B

Năm  học

 

14. Tuyển sinh

Năm học

 

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

3

 

Trịnh Thị Hoa Lý

                      Giáo viên

1. Giảng dạy môn Trải vải và cắt CN lớp CM5A

30 tiết

 

2. Giảng dạy môn Thiết kế công nghệ lớp CM5A

90 tiết

 

3. Giảng dạy môn May các sản phẩm nâng cao lớp CM5A

240 tiết

 

4. Giảng dạy môn Trải vải và cắt công nghiệp lớp CM5B

30 tiết

 

5. Giảng dạy môn Thiết kế công nghệ lớp CM5B

90 tiết

 

6. Giảng dạy môn May áo jacket lớp CM6A

105 tiết

 

7. Giảng dạy môn Thiết kế mẫu công nghiệp lớp TM5C-HT

60 tiết

 

8. Giảng dạy môn May quần âu nam nữ lớp CM+TM7A

150 tiết

 

9. Giảng dạy môn Các vấn đề cơ bản về may công nghiệp  lớp SM7A

48 tiết

 

10. Giảng dạy môn Vận hành thiết bị may lớp SM7A

24 tiết

 

11. Giảng dạy môn May quần âu lớp SM7A

128 tiết

 

12. Giảng dạy môn Vẽ kỹ thuật ngành may lớp TMHB7C

30 tiết

 

13. Giảng dạy môn Vật liệu may lớp TMHB7C

30 tiết

 

14. Giảng dạy môn Nhân trắc học lớp TMHB7C

30 tiết

 

15. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

16. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

17. Tuyển sinh

Năm học

 

18. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

4

 

Mạc Thị Yến

Giáo viên

1. Giảng dạy môn May áo veston nam lớp CM5B

150 tiết

 

2. Giảng dạy môn May váy, áo váy lớp CM+TM6A

120 tiết

 

3. Giảng dạy môn Công nghệ sản xuất lớp CM+TM6A

45 tiết

 

4. Giảng dạy môn Vật liệu may lớp CM6A

15 tiết

 

5. Giảng dạy môn Vẽ kỹ thuật ngành may lớp CM6A

15 tiết

 

6. Giảng dạy môn Thiết bị may lớp CM6A

15 tiết

 

7. Giảng dạy môn Thiết kế trang phục 1 lớp CM6A

30 tiết

 

8. Giảng dạy môn May áo SM nam nữ lớp CM6A

30 tiết

 

9. Giảng dạy môn May quần âu nam nữ lớp CM6A

30 tiết

 

10. Giảng dạy môn Thiết kế trang phục 3 lớp TM5C-HT

30 tiết

 

11. Giảng dạy môn QLCL sản phẩm lớp TM5C-HT

30 tiết

 

12. Giảng dạy môn Công nghệ sản xuất lớp TM5C-HT

45 tiết

 

13. Giảng dạy môn Vé KT ngành may lớp CM+TM+CTKTT7A

30 tiết

 

14. Giảng dạy môn Thiết bị may lớp CM+TM7A

30 tiết

 

15. Giảng dạy môn TK trang phục 1 lớp CM+TM7A

75 tiết

 

16. Giảng dạy môn May áo SM nam nữ lớp CM+TM7A

195 tiết

 

17. Giảng dạy môn May váy, áo váy lớp CM+TM7A

120 tiết

 

18. Giảng dạy môn TK trang phục căn bản lớp CTKTT7A

90 tiết

 

19. Giảng dạy môn Các VĐCB về may CN lớp SM7B

48 tiết

 

20. Giảng dạy môn Vận hành TB may lớp SM7B

24 tiết

 

21. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

22. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

23. Tuyển sinh

Năm học

 

24. Giáo viên chủ nhiệm lớp CM+TM6A

Năm học

 

25. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

5

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giáo vụ khoa

1. Nhận và gửi công văn đi đến, vào sổ công văn, sắp xếp văn bản, hồ sơ...

 Hàng ngày

 

 

2. Làm báo cáo tháng, quý, năm theo quy định

 Hàng tháng, quý, cuối năm

 

3. Làm và theo dõi tiến độ, việc thực hiện thời khóa biểu; lịch phân công giảng dạy của HSSV và giáo viên.

 Hàng tuần

 

4. Quản lý sổ điểm và tổng hợp điểm của các lớp.

 Năm học

 

5. Thông báo và theo dõi lịch kiểm tra, lịch thi (coi thi, chấm thi,...).

 Năm học

 

6. Tiếp đón và ghi nhận phản ánh của HSSV, cán bộ các phòng khoa khác.

 Hàng ngày

 

7. Hằng ngày báo cáo Lãnh đạo Khoa các công việc và những trục trặc xảy ra (nếu có).

 Hàng ngày

 

8. Giữ gìn và bảo quản tốt thiết bị văn phòng Khoa

 Năm học

 

9. Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

 Năm học

 

10. Tuyển sinh

 Năm học

 

11. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

6

Nguyễn Thị Vân Anh

Giáo viên khoa May thời trang

1. Giảng dạy môn May áo dài lớp CM5A

135 tiết

 

2. Giảng dạy môn May áo vest nữ 2 lớp lớp CM5B

150 tiết

 

3. Giảng dạy môn May áo dài lớp CM5B

135 tiết

 

4. Giảng dạy môn Thiết kế trang phục 2 lớp CM6A

30 tiết

 

5. Giảng dạy môn Thiết kế trang phục 2 lớp CM+TM7A

30 tiết

 

6. Giảng dạy môn Thiết kế trang phục 3 lớp CM+TM7A

30 tiết

 

7. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

8. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

9. Tuyển sinh

Năm học

 

10. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

7

Nguyễn Thị Toàn

Giáo viên khoa May thời trang

1. Giảng dạy môn May quần âu nam nữ lớp TM5C-HT

150 tiết

 

2. Giảng dạy môn May các SPNC lớp TM5C-HT

210 tiết

 

3. Hướng dẫn TTTN lớp TM5C-HT

150 tiết

 

4. Giảng dạy môn May các đường may máy CB lớp SM7B

40 tiết

 

5. Giảng dạy môn May áo sơ mi lớp SM7B

160 tiết

 

6. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

7. Giáo viên chủ nhiệm lớp CM5A, TM5C-HT

Năm học

 

8. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

9. Tuyển sinh

Năm học

 

10. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

8

Đặng Thị Hoa

Giáo viên

1. Giảng dạy môn Mỹ thuật trang phục lớp CM6A

30 tiết

 

2. Giảng dạy môn Hình họa 1 lớp CTKTT7A

90 tiết

 

3. Giảng dạy môn Lịch sử thời trang lớp CTKTT7A

30 tiết

 

4. Giảng dạy môn Cơ sở thẩm mỹ lớp CTKTT7A

60 tiết

 

5. Giảng dạy môn Mỹ thuật trang phục lớp CTKTT7A

30 tiết

 

6. Giảng dạy môn Mỹ học lớp CTKTT7A

30 tiết

 

7. Giảng dạy môn TKTT căn bản lớp CTKTT7A

60 tiết

 

8. Giảng dạy môn Lịch sử thời trang lớp TTKTTTH7A

30 tiết

 

9. Giảng dạy môn vẽ kỹ thuật lớp TTKTTTH7A

30 tiết

 

10. Giảng dạy môn Hình họa lớp TTKTTTH7A

150 tiết

 

11. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

12. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

13. Tuyển sinh

Năm học

 

14. Giáo viên chủ nhiệm lớp TTKTTTH7A

Năm học

 

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

Năm học

 

9

Lê Thị Thoan

Nhân viên

1. Tham gia học với các lớp hệ cao đẳng tại trường để chuyển đổi thành giáo viên may

Năm học

 

2. Tham gia sản xuất tại xưởng (nếu có)

Năm học

 

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

4. Tham gia thực tập tại các xưởng may bên ngoài xưởng

 

 

5. Chủ nhiệm lớp CM+TM+CTKTT7A

Năm học

 

6. Tuyển sinh

Năm học

 

10

Nguyễn Đức Thiêm

Giáo viên

1. Giảng dạy môn Vẽ kỹ thuật ngành may lớp TMHB7A

30 tiết

 

2. Giảng dạy môn Vật liệu may lớp TMHB7A

30 tiết

 

3. Giảng dạy môn Nhân trắc học lớp TMHB7A

30 tiết

 

4. Giảng dạy môn CSTKTP lớp TMHB7A

30 tiết

 

5. Giảng dạy môn Thiết kế TP1 lớp TMHB7A

75 tiết

 

6. Giảng dạy môn May áo SM nam nữ lớp TMHB7A

195 tiết

 

7. Giảng dạy môn CSTKTP lớp TMHB7C

30 tiết

 

8. Giảng dạy môn Thiết kế TP1 lớp TMHB7C

75 tiết

 

9. Giảng dạy môn May áo SM nam nữ lớp TMHB7C

195 tiết

 

10. Viết đề cương bài giảng các môn giảng dạy

Trước thời gian giảng dạy 1 tuần

 

11. Giáo viên chủ nhiệm lớp TMHB7A, TMHB7C

Năm học

 

12. Tổ chức thi hết môn các môn giảng dạy

Sau khi kết thúc các môn học

 

13. Tuyển sinh

Năm học

 

14. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo

Năm học

 


11

Nguyễn Thị Thắm

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Tuyển sinh

Năm học

 

3. Đi làm việc thực tế tại các xưởng may (nếu có)

Năm học

 

4. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

12

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Tuyển sinh

Năm học

 

3. Đi làm việc thực tế tại các xưởng may (nếu có)

Năm học

 

4. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

13

Trương Thùy Trang

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Tuyển sinh

Năm học

 

3. Đi làm việc thực tế tại các xưởng may (nếu có)

Năm học

 

4. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

14

Nguyễn Thị Hải

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Tuyển sinh

Năm học

 

3. Đi làm việc thực tế tại các xưởng may (nếu có)

Năm học

 

4. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

15

Lê Thị Hải

Nhân viên

1. Tham gia sản xuất tại xưởng

Năm học

 

2. Tuyển sinh

Năm học

 

3. Đi làm việc thực tế tại các xưởng may (nếu có)

Năm học

 

4. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

16

Phan Thị Ngọc Minh

Nhân viên

1. Tham gia học với các lớp hệ cao đẳng tại trường để chuyển đổi thành giáo viên may

Năm học

 

2. Tham gia sản xuất tại xưởng (nếu có)

Năm học

 

3. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của khoa và nhà trường

Năm học

 

4. Tham gia thực tập tại các xưởng may bên ngoài xưởng

 

 

5. Tuyển sinh

Năm học

 

 

                 
Ý kiến - Nhận xét (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  (*)
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  (*)
       
  (*) Trường bắt buộc phải nhập